Aktuality

 

Pietní akt v Terezíně

Na Národním hřbitově v Terezíně se o víkendu konalo tradiční pietní shromáždění, kterým byly uctěny oběti druhé světové války, zmařené životy padlých i umučených v koncentračních táborech.

Tato významná akce pořádaná Ústeckým KV KSČM, Levicovými kluby žen a Kluby českého pohraničí proběhla pod záštitou ÚV KSČM. Po zdravici předsedy ÚV KSČM a místopředsedy PSP ČR Vojtěch Filipa vystoupila s hlavním projevem poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

»Dnešní doba, která je poznamenána velkými změnami v geopolitickém uspořádání světa a zejména Evropy, znovu podněcuje snahy části historiků, politiků i publicistů k falzifikaci námi prožitých dějin, ke svévolnému výkladu příčin, průběhu i výsledků druhé světové války. Té války, v jejímž důsledku padli na poli cti i hrdinové z Terezína,« upozornila dále poslankyně.»Zdálo se, že poučení z druhé světové války jsou dostatečná. Za více než 70 let zjišťujeme, že svět na počátku 21. století je nadále zatížený neschopností lidských společenství hledat cesty k vzájemnému porozumění a solidaritě. Ve světě se znovu válčí, umírají civilisté, ženy, děti,« připomněla Aulická Jírovcová. 

KSČM válku trvale odmítá

»Z tohoto místa chci zdůraznit, že KSČM je z parlamentních stran jediná, která trvale odmítá válku jako způsob řešení mezinárodních vztahů v novém století! Jsme přesvědčeni, že tento svět nemá jinou alternativu své další existence než v nastolení nových, mírových vztahů mezi kontinenty, státy, národy, ale i mezi lidmi. Lidmi různé barvy pleti, politických ideálů, různých zájmů, různého společenského postavení, různého přesvědčení, vyznání i víry. KSČM ctí a plně respektuje v zájmu míru mezinárodní právo,« konstatovala v projevu Aulická Jírovcová.

Vzpomínka na Předvoj

 Martina Zigmundová. Pietní akt je vždy ukončen na popravišti v Malé pevnosti, kde je vzdána pocta posledním popraveným před příchodem svobody, členům ze skupiny Předvoj. Tuto tragickou událost, bestiální mstu umírající hydry fašismu, připomenul poslanec Josef Šenfeld.Čest rudé vlajce. Verše přednesla poslankyně PSP ČR a krajská předsedkyně LKŽ Gabriela Hubáčková. V recitaci ji pak vystřídala s básní S. K. Neumanna VltavaÚčastníci shromáždění položili věnce a květiny u hlavních pylonů a členky LKŽ pak květiny na epitafní desky za zvuků Smetanovy symfonické básně 

Řada významných hostů

Pietní akce se zúčastnila řada významných hostů, kromě jmenovaných hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, europoslanec Jaromír Kohlíček, poslankyně Miloslava Vostrá, Marta Semelová a poslanec Stanislav Grospič, senátor Václav Homolka. Dále náměstek hejtmana Stanislav Rybák a radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová, Radek Belej a Ladislav Drlý. Nechyběla ani předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková či starostka města Terezín Hana Rožcová. Ze zahraničních delegací byli přítomni zástupci Ruské federace, Běloruska, Kazašské republiky, Kubánské republiky, Číny, Vietnamu, KLDR a akci přijeli podpořit také zástupci německé Die Linke z Braniborska, Zschopau a Pirny.

Soňa GROCHALOVÁ (převzato z HaNo)

ImageImageImage

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto Jirka Capljuk)

 

První máj v Ústí nad Labem

Prvomájová oslava v ústeckých Městských sadech i letos přilákala  velké množství účastníků. Tentokráte dokonce rekordní počet. Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek tak mohl přivítat a představit  naše kandidáty do podzimních parlamentních voleb, více než čtyřem tisícům příznivců, i těm, kteří prostě přišli oslavit svátek práce. 

V hlavním projevu, poslankyně PS PČR a stínová ministrině školství Gabriela Hubáčková, promluvila o práci poslaneckého  klubu  v parlamentu, o tom, jak je těžké prosazovat nové zákony, které připravují právě poslanci KSČM.  Hovořila i o velmi nebezpečné mezinárodní situaci a špatné politice EU při zvládání přílivu migrantů. Naše strana přichází s iniciativou na uskutečnění referenda k vystoupení z NATO.  Gabriela Hubáčková je v našem okrese vedoucí kandidátkou do podzimních parlamentních voleb.

Tradičně promluvila i PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně okresního  klubu zastupitelů  za KSČM. Její projev  byl zaměřen na situaci v ústeckém zastupitelstvu. To několik měsíců nebylo schopno dovolit jednoho člena  do rady. V prosinci se radní stala právě doktorka Čelišová, díky konsenzu napříč zastupitelstvem. Situace v zastupitelstvu i nadále není dobrá. Část zastupitelů hájí především své , převážně jednostranně zaměřené zájmy, nereaguje na návrhy ke spolupráci a blokuje i potřebné materiály.

Oslava svátku práce byla zpestřena vystoupením děvčat ze souboru Romano Jasnica a mažoretek a roztleskávaček z Domu dětí a mládeže. Celé dopoledne hrála, už tradičně, skupina OLD BOYS.  Byly v permanenci atrakce a soutěže pro děti, přijeli i motorkáři vetráni. První máj se i letos ve stotisícovém Ústí vydařil.

Petr Brázda

Image

ImageImageImage

ImageImageImage

Image

Čekají nás nemalé úkoly v roce 2017 v souvislosti s volbami do PS PČR na 

podzim 2017.

V měsíci říjnu až prosinci 2016 proběhly v naší okresní organizaci „ nominační“ členské schůze, které se zabývaly přípravou kandidátní listiny za náš okres do PS PČR a úkoly, které nás čekají v souvislosti s volbami do PS PČR.

Dne 7. Ledna 2017 od 9,00 hodin v restauraci Domu kultury v Ústí nad Labem se konala okresní „ nominační“ konference, která zhodnotila naši práci za rok 2016, a stanovila  úkoly na rok 2017 pro naší okresní organizaci.

Nejdůležitějším bodem jednání byla volba kandidátů do PS PČR pro krajskou „nominační“ konferenci dne 18.2.2017 za náš okres.

Proběhla volba lídra naší kandidátky  za okres i pro krajskou kandidátkou a to aklamací byla jí zvolena stávající poslankyně parlamentu ČR Gabriela Hubáčková. V tajných volbách bylo určeno pořadí na dalších místech a to takto:

2. František Minárik, 3. Jan Janeček, 4. Miloslav Buldra,  náhradníkem byl zvolen Viktor Malinkovič.

V současné době se připravuje zabezpečení volební kampaně do PS PČR po obsahové stránce, organizační stránce, nutné začít také v ZO KSČM a stranických skupinách zabezpečit obsazení volebních komisí v našem okrese.

Veškeré materiály pro volební kampaň budou zabezpečeny, projednány na zasedáních našeho okresního výboru KSČM a seznámíme s nimi ZO KSČM a stranické skupiny v okrese bez jejichž podpory se neobejdeme.

Čekají nás nelehké úkoly, ale věřím, že spojíme všechny naše síly pro co nejlepší výsledek voleb do PS PČR v naší okresní i krajské organizaci KSČM, abychom obhájili post poslankyně Gabrieli Hubáčkové v naší okresní organizaci.

                      Pavel Vodseďálek

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem

 

Co přináší dokončení a otevření dálnice D8

V sobotu 17. prosince proběhne dlouho očekávané slavnostní otevření posledního úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Zprovoznění tohoto chybějícího úseku jistě přivítali jak občané Ústeckého kraje, tak zejména všichni řidiči pohybující se na trase Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. V tuto chvíli nemá smysl zabývat se historií 31leté výstavby této dálnice, o té již bylo popsáno mnoho papíru a je notoricky známa. Berme otevření dálnice po předchozích komplikacích jako úspěch (i přes pesimistické předpovědi mnoha »odborníků«) a zkusme se podívat, co nám toto zprovoznění přináší.

 

Především velkou úlevu pro všechny obce na dosavadních hlavních objízdných trasách, a to jak na komunikaci I/8 (Velemín, Bořislav, Žalany a další), tak na komunikaci I/30 (Malé Žernoseky, Litochovice nad Labem, Prackovice nad Labem, Dolní Zálezly a celá dotčená část města Ústí nad Labem). Kdo nežil v obci, přes kterou ve dne v noci projíždí tisíce automobilů včetně těžkých nákladních souprav, obtížně pochopí rozsah problémů, se kterými obyvatelé těchto míst museli po mnoho let žít, od výrazně znečištěného ovzduší, poškození nemovitostí až po obavy o bezpečnost svou a svých blízkých při každém pokusu o přechod frekventované silnice.

Další problémy samozřejmě provázely vlastní výstavbu dálnice. Týkaly se zejména poškození silnic II. a III. třídy a místních komunikací, které byly využívány jako trasy pro zásobování stavby materiály a přesuny zemin. Tyto komunikace a obce na nich velmi trpěly zejména těžkou nákladní dopravou a opakovaným znečišťováním v době zhoršených klimatických podmínek. Věřme, že se naplní příslib ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a že silnice poškozené v souvislosti s výstavbou dálnice budou co nejdříve po dokončení stavby opraveny.

Velmi podstatným přínosem je též otázka bezpečnosti silničního provozu. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že provoz na dálnici, co se týče bezpečnosti a počtu a následků dopravních nehod, vychází daleko příznivěji než na komunikacích I. třídy. K častým dopravním nehodám docházelo také na přetížených objízdných trasách.

Také z hlediska životního prostředí je zajisté mnohem příznivější, když auta plynule projedou po dálnici, než když popojíždí v dlouhých kolonách.

Z výše uvedeného je patrné, že rozsah oblastí, na které má otevření dálnice příznivý dopad, je velmi rozsáhlý. Počínaje poměrně velkým územím, které bylo negativně ovlivněno vedením stávajících objízdných tras, a konče mnoha řidiči i dopravci, kterým se výrazně zkrátí trasa i čas dojezdu. V letošním roce byly problémy na objízdných trasách ještě násobeny v době probíhajících oprav realizovaných ŘSD na obou komunikacích I. třídy. Bohužel dle vyjádření ŘSD byly některé úseky již v tak špatném stavu, že opravy nebylo možné odkládat.

Můžeme proto pouze litovat, že všechny výše uvedené problémy museli všichni dotčení snášet o mnoho let déle, než se původně předpokládalo, a to zejména kvůli mnoha aktivitám a snahám o zastavení či zdržení výstavby dálnice. Ústecký kraj se po celou dobu výstavby snažil dostupnými prostředky o její urychlení a spolupracoval při řešení problémů, přeji proto všem definitivní úlevu a na dálnici D8 plynulý provoz bez nehod.

Jaroslav KOMÍNEK, náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství Ústeckého kraje (za KSČM)

(zdroj HaNo 15.12.2016)

Vyjádření Klubu zastupitelů za KSČM v Zastupitelstvu Města Ústí nad Labem.

Květoslava Čelišová se stala členkou Rady města Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem má po devíti měsících opět funkční radu. Členkou rady s gescí pro sociální politiku a seniory byla zvolena PaedDr. Květoslava Čelišová.

Na výzvu primátorky Města Ústí nad Labem nominoval klub zastupitelů za KSČM právě Květoslavu Čelišovou.  Ostatní kluby na výzvu nereagovaly nebo v poslední fázi své návrhy stáhly. Zastupitelé pak dvaceti hlasy novou radní zvolili.

Samotná navržená kandidátka i členové klubu nominaci dlouho zvažovali.  Nakonec převážil názor, že je potřeba pomoci upravit neutěšený stav, kdy nefunkční radu musí omezeně suplovat primátorka a zastupitelstvo.  Rada se stala nefunkční po rezignaci dvou členek, když klesl počet členů rady pod stanovené nejnižší množství a dlouhou dobu nebyl konsenzus dovolit nové radní.

Květoslava Čelišová nebyla našim klubem vybrána náhodou. Jde o zkušenou političku. Začínala jako místopředsedkyně v největším ústeckém obvodě, byla od roku 1990 členkou České národní rady a po transformaci, až do roku 2006, poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výjimkou období 2002-2006 je zastupitelkou Města Ústí nad Labem. Je členkou republikové a ústecké krajské Rady seniorů.

Věříme,  že ve funkci  radní  napomůže ke stabilizaci poměrů v ústeckém zastupitelstvu.

 Klub zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu Města Ústí n.L. (7. prosince 2016)

 Image

 

Volby dopadly tak jak dopadly, život jde dál……

Politik musí reagovat na potřeby lidí

S kandidátem do Senátu PČR JUDr. Mgr. Stanislavem Körnerem jsme v rámci předvolební aktivity navštívili většinu obcí v Ústeckém kraji. Ukázalo se, že lidé potřebují, aby jejich volení zástupci reagovali na jejich potřeby a snažili se hledat účinné řešení problémů, které je tíží. Témata besed  s voliči byla mnohdy  identická. Pravdou je, že senátor není okresním ombudsmanem, ale nemůže zůstat lhostejný k většině připomínek, které se objevily.  Aby mohl být opravdovým senátorem za svůj obvod, musí s lidmi komunikovat, scházet se s nimi a pomáhat.  Dovolím si část námětů glosovat.

Nejčastější témata v diskuzích

Kupodivu nebyli to migranti, i když se také tento problém objevil, ale otázky kolem zaměstnanosti, nezaměstnanosti, diskriminaci pracujícího člověka. Častým tématem byla vymahatelnost práva, nekvalitní zákony, některé nepromyšlené kroky samospráv, nedostatečná pomoc malým podnikatelům nebo spíše některá opatření, téměř namířená proti nim.  Téma,  které bylo diskutováno ve velkém množství míst, byla i státem nezvládnutá sociální pomoc některým skupinám obyvatel.

Problémy  zaměstnanosti a nezaměstnanosti

Ukazuje se, že by malí živnostníci byli sto zaměstnat několik dalších pracovníků, ale nejsou schopni je zaplatit tak, aby se to zaměstnancům vyplácelo. Odvody ve výši 37% jsou mnohdy nepřekonatelnou pastí. Zvláště tedy na menších vesnicích v oblasti služeb. Příkladem je část střediskové obce, se sedmi sty obyvateli, kde  postupně zavřeli mateřskou školku a kde skončil i poslední pokus vietnamského obchodníka udržet v provozu krám. Zůstala jen hospoda, ale ta není schopna zaměstnat například kuchařku, pomocnou sílu, i když by to obci prospělo, (stravování seniorů, malých živnostníků, projíždějících pasantů). Pokud se nenajde řešení, jak podpořit malé a střední živnostníky, bude hůř. A stát bude nadále štědře, později méně štědře, dotovat nezaměstnané.

Lidé se také bojí, že se budou evidovat všechna domácí zvířata, králíci, slepice, kachny, husy atd. To proto, aby byla tato činnost zdaněna.

Snažíme se poradit

Především je třeba přehodnotit platby za zaměstnance. Příjme-li živnostník nezaměstnaného, člověka ohroženého věkem nebo sociálním a jiným vyloučením, měl by stát kompenzovat část odvodů. Možná by to mohlo být odstupňováno podle počtu zaměstnanců, ev. výše tržeb, měly by být vypsány dotované programy na podporu živnostenského podnikání ( kraj takový program vyzkoušel a podpořil začínající podnikatele).

Pokud jde například o zrušené předškolní zařízení, obec může pomoci při založení jiné formy výchovy předškolních dětí (mini Školka, ap.). Totéž platí i o obchodu. Je celá řada možností, jak pomoci obchodníkovi při rozjezdu. Pořízení mobilního obchodu, symbolický nájem, dotace při rozjezdu. Když můžeme některým rodinám platit i přemrštěné nájmy v bytech, proč by to nešlo, ve veřejném zájmu, u těchto živnostníků.  Poradili jsme lidem, aby se pokusili založit osadní (místní) výbor, který může zastupitelstvo zřídit. Ten má funkci poradní, ale i kontrolní. Záleží tedy také trochu na jejich iniciativě. Poslali jsme jim podklady, které jsou návodem k zahájení činnosti takovéto instituce. Každopádně jsme připraveni jim nadále pomáhat, jsou totiž i další zákonné možnosti.

Názor lidí na senát

Zprvu negativní až odmítavý. Po vysvětlení část diskutujících dává za pravdu tomu, že senát je možno chápat jako důslednou výstupní kontrolu vznikajících zákonů, pokud na tuto formu práce zvolení zástupci přistoupí. Je jasné, že jedinec není schopen téměř ničeho, možná může upozornit, burcovat. Dobré je však získat po věc spojence, publikovat, nedat se. Ukazuje se, že je naprosto kontraproduktivní to, že například poslanci a senátoři z jednoho kraje nespojí síly ve prospěch tohoto správního celku. Pokud se nepodaří možnosti senátu změnit k lepšímu, nemá cenu tuto instituci nadále zřizovat. Malá odbočka, úpravy by potřeboval i volební zákon. Jednoznačně, přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů, pevné kvóty pro obsazení funkcí, podle výsledků voleb (duhové koalice). Umělé rozeštvávání, nepřihlížení k názorům opozice a mnohdy i nepřátelství mezi zastupiteli, ničemu neprospěje. V jedné obci s převahou vyhráli volby nezávislí, ale spojily se proti nim strany, i do té doby antagonistické a vládnou dál. Vítězové voleb jsou odstaveni  až na slepou, nikoliv druhou kolej.

Dávky sociální pomoci a cesta k řešení

Samozřejmě, kdo nepracuje, ať se nepřežírá, to bylo heslo našeho kandidáta do Senátu.

Řešením je například pevně stanovená dávka na jednu rodinu, osobu.

Ta zahrnuje všechny možné sociální výpomoci. Pokud nepracuješ, ačkoliv ti práce byla nabídnuta, nemůžeš se mít lépe než ten který pracuje, odvádí daně a pojištění. Tak příklad u takovéto fluktuující rodiny. Dospělý 5 000,-Kč, dítě do 10 let  2 500,- za měsíc. Od čtvrtého dítěte jen 1 000,- Kč, nad 10 let, až po dobu studia 4 000,-Kč. Nestudující dítě od 10ti let do 15 let 3 000,- Kč.  Ženě na mateřské dovolené se vyplácí dávka podle tarifu tohoto příspěvku. V této jednotné dávce je zahrnut i příspěvek na bydlení. Když nechceš pracovat, nemůžeš bydlet ve 4+1, se zaplaceným inkasem od státu. Máme pro tebe sociální ubytovnu, byt, ve vlastnictví obce. Ale tady budeš platit polovinu skutečných nákladů, nejsi tady na rekreaci. Budeš si uklízet a vařit, prát a byt opravovat na své náklady. Tak, jak to dělají ti, kdo drží tento stát nad vodou svojí prací. Samozřejmě, že dávka se krátí, nebudeš-li posílat dítě do školy, nebudeš mu věnovat řádnou péči, nebudeš-li se každý pátek hlásit na úřadu práce. Žádná volná jízdenka, volňásek na koupaliště, do zoologické zahrady apod., maximálně sleva do knihovny. Žádost o sociální dávku budeš podávat každý měsíc. Přijmeme odpovídající počet úředníků, alespoň klesne nezaměstnanost.

 

     Jezdili jsme poctivě a snažili se hovořit s co největším počtem voličů. Někde nás přijali vlídně, jinde projevovali nezájem, ale až na jednoho, dva „borce“, jsme se nesetkali s projevy nepřátelství. Spíše lidé ocenili, že jsme vážili cestu k nim. Přestože tyto volby byly ve znamení Babišova uskupení ANO, my jsme zaznamenali propad, přesto pořád věřím, že budeme-li naslouchat lidem a budeme se snažit jejich potřeby a problémy řešit, budeme v dalších volbách úspěšnější.

      Chci poděkovat Standovi Körnerovi, který svoji úlohu, kandidáta za naší stranu, pojal opravdu velkoryse a makal naplno. Možná mu k lepšímu výsledku chyběly hlasy našich, kteří je dali jinému kandidátovi, určitě, ale hlasy těch, kteří zůstali doma.

      Dík patří těm, kteří se zapojili do volební kampaně, Janě, Drahošovi, Martinovi, Honzovi, Fandovi, Květě, Gábině a dalším, na které jsem zapomněl (omlouvám se). Pravda, nebylo nás moc, přesto,  jsme  pomohli,  okresu Ústí n.L., v počtu získaných procent hlasů voličů naší strany,  ke krásnému šestému místu v ČR.

      Tak a to byla, na závěr, malinko  pozitivní zpráva z akce VOLBY 2016.

Petr Brázda

 

Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva a do Senátu

KRAJSKÉ VOLBY 2016

KSČM Ústecký kraj

Hlasy             29.480    15,80%

2012             53.819     25.26%

Okres Ústí n.L.

Hlasy              4.377  15,26%

2012              8.189   24.20%

                         1. místa                               

Habrovany                                13

Zubrnice                                    20

Petrovice                                   32

2. místa

D. Zálezly                                  29

Chabařovice                           112

Libouchec                                74

Trmice                                     105

V. Chvojno                                89

Chlumec                                  166

M. Březno                                 22

Řehlovice                                  50

Telnice                                       49

Homole                                     22

Chuderov                                  45

Malečov                                    53

Stebno                                       31

Tisá                                             41

Ústí n.L.                               3 295

V. Březno                                  89

3. místa

Tašov                                           7

Povrly                                        59

Přestanov                                 20

4. místo

Ryjice                                           8

 

Volební účast v celém kraji

     2016     190 008     28,94%

      2012     225 180     33,94%

 

SENÁTNÍ VOLBY 2016

Volební obvod 31.

Celkové pořadí po prvním kole

1. Doubrava    6 767     23,94%

 2. Holešovský   4 333   15.33%

3. Hausenblas      3 432      13,94%

4. Štefl             2 482   8,78%

5. Tvrdík          2 207   7,80%

6. Vandas   1964    6,94%

7. Madar   1961    6,93%

8. Körner    1914     6,77%

9. Tajchnerová  1675   5,92%

10. Kůstka   1524    5,39%

 

Umístění Stanislava Körnera v jednotlivých obcích

obec

pořadí

obec

pořadí

Dolní Zálezly

6

Přestanov

6-8

Habrovany

1

Ryjice

3

Homole

9

Řehlovice

5

Chabařovice

9

Stebno

6

Chlumec

5

Tašov

4

Chotiměř

10

Telnice

5

Chuderov

10

Tisá

6

Libouchec

4

Trmice

6

Malé Březno

10

Ústí n.L.

8

Malečov

10

Velemín

2

Petrovice

4

Velké Březno

9

Povrly

5

Velké Chvojno

5-6

Prackovice

3

Zubrnice

2-3

 

Krajské a senátní volby rozdají vysvědčení

Komunisté v Ústeckém kraji dokázali, že řídit kraj dovedou.

Ani jsme se nenadáli a už zas klepou na dveře další volby. Tentokráte jsou to volby do zastupitelstva našeho kraje a volby do senátu.  V kraji komunisté už dvakrát volby vyhráli. Po těch, které proběhly v roce 2012, sestavili koalici s ČSSD a svoji premiéru, mám za to, úspěšně zvládli. Začalo to povodněmi, ještě se nové vedení kraje nestačilo rozkoukat a už tu byla velká voda, jakou ani nejstarší obyvatelé kraje nepamatují. Voda opadla a teprve teď se ukázalo, jak rychle se podaří odstranit škody, které zanechala. I tady kraj obstál.

Na jaře dalšího roku, byla připravena připomínka bitvy u Přestanova a Chlumce, od které uplynulo dvě stě let. Minulé vedení pro tuto mimořádnou událost naplánovalo několik miliónů, které měly zajistit rekonstrukci této bitvy. Nové vedení nakonec celou akci uskutečnilo za polovic.

A podobně postupovalo i nadále. Přehodnotilo smlouvy a nevýhodné vypovědělo a uzavřelo výhodnější. Tak došlo k výrazným úsporám nejen na samotném krajském úřadě, ale i v příspěvkových organizacích, které kraj zřizuje a hlavně v největším zdravotnickém zařízení, Krajské zdravotní, a.s., která se z „červených čísel“ dostala do ziskového hospodaření.

V tomto volebním období pokračovala podpora kraje střednímu školství. Byly rekonstruovány pavilony škol, domovy mládeže, dílny a další zařízení, podařilo se nakoupit moderní stoje, pomůcky a zařízení, které školy nutně potřebují k tomu, aby dokázaly vychovat absolventy, kteří budou schopni se okamžitě zapojit do praxe.

Bylo opraveno tolik silnic 2 a 3. Třídy, jako nikdy v předchozích volebních obdobích. Podařilo se zahájit integraci dopravy, bylo opraveno nespočet mostků, vznikly nové úseky silnic. Kraj neustále apeloval na vládu, aby věnovala pozornost dokončení dálnice D8, kterou postihla přírodní katastrofa v podobě sesuvu nad Litochovicemi. Také díky tomuto úsilí se na poslední úsek dálnice vydají řidiči v prosinci tohoto roku. Pokračovalo se ve výstavbě cyklostezek.

Samozřejmě se nezapomnělo ani na rozvoj sociálních služeb a na zařízení pro seniory. Vznikla nová forma sociálního bydlení, chráněné byty, kdy klienti, kteří jsou schopni v takovémto typu sociální péče žít, přecházejí z ústavů sociální péče do bytů, kde žijí pod občasným dohledem sociálních pracovníků, ale většinu běžných činností spojených s bydlením, provádějí sami. Probíhaly rekonstrukce domovů pro seniory a prohloubila se spolupráce kraje s Radou seniorů.

Kraj se snažil o zvýšení aktivní spolupráce s Policií ČR, napomáhal k technickému vybavení složek integrovaného záchranného systému, řešil problematiku vyloučených lokalit a podporoval programy protidrogové prevence. Postavil se proti záměru umístit ekonomické migranty do některých zařízení na území kraje.

Kraj navštívila celá řada zahraničních delegací, byly uzavřeny smlouvy o spolupráci, v Ústí si ministři podávali ruce s hejtmanem i několikrát za měsíc, zasedala zde vláda, byl tady prezident republiky.

V tomto období byla podepsána dohoda s jihokorejskou firmou Nexen, která v průmyslové zóně Triangl vybuduje závod na výrobu pneumatik a zaměstná několik set pracovníků. Kraj vypsal nový dotační program pro začínající podnikatele, vyhlásil stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky.

Největším problémem, který se kraji podařilo zažehnat, bylo zastavení Regionálního operačního programu ROP Severozápad. Korupční skandál, který proběhl v předchozích volebních obdobích a aktivita některých politiků, kteří se obrátili přímo do Bruselu, to všechno vedlo k zastavení programu téměř na dva roky a nebýt úsilí kraje, program by nebyl obnoven. Kraj musel zaplatit korekci a několik miliard nebylo dočerpáno. Dá se ale říci, že nové vedení kraje dokázalo téměř nemožné a ROP nakonec realizoval převážnou většinu akcí.

Dalo by se povídat o dalších oblastech, kraj nezapomíná na kulturu, památky, sport, volný čas, v kraji proběhla vůbec nejúspěšnější Zimní olympiáda mládeže, vznikla Veslařská aréna, kraj podporuje rozvoj mládežnického sportu, nedávno vznikla Akademie mladých fotbalistů a tak dále. Bylo toho za čtyři roky hodně.

Blíží se volby a zastupitelé v kraji dostanou od voličů vysvědčení.  Komunisté se za svoji práci nemusejí stydět. Ale volby jsou volby a mnohdy rozhodují detaily. Jedním z těchto detailů je účast voličů ve volbách. Věřím, že naši členové a příznivci dají hlas našim a napíší tak na vysvědčení známku „velmi dobré“.

 

PaedDr. Petr Brázda, zastupitel Ústeckého kraje za KSČM

Volební program KSČM pro Ústecký kraj na roky 2016–2020

 

„Dokázali jsme, že to umíme!“

 

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám naše záměry pro další roky, ve kterých chceme navázat na vše pozitivní, co se dosud v kraji podařilo, a které chceme spolu s Vámi realizovat.

 

Zaměstnanost 

Prioritou je řešení vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Iniciovali jsme ustavení Paktu zaměstnanosti, ve spolupráci s Úřadem práce realizujeme projekty na vytvoření stovek pracovních míst v sociální oblasti. Aktivně jednáme o využití průmyslových zón a tvorbě nových pracovních příležitostí. V zóně Triangle je nyní na dva tisíce pracovních míst.  Největší investor v Čechách, firma Nexen Tire Corporation, zde zahajuje výstavbu výrobního areálu. Podporujeme další těžbu uhlí na Mostecku a Bílinsku, kterou elektrárny využívají na výrobu elektrické energie a tepla. S velkým zájmem se letos setkalo vyhlášení nového dotačního titulu na podporu začínajících podnikatelů, ve kterém chceme pokračovat.

 

Bezpečnost

Chceme bezpečné domovy a ulice. Garance bezpečí je dnes jednou z nejdůležitějších věcí. Vedení kraje úzce spolupracuje s Policií ČR, podporuje moderní materiální vybavení. Velký důraz klademe na potírání kriminality a protidrogový program Policie ČR. Podporujeme požadavky na početně vyšší obsazení obvodních oddělení, a tím i posílení hlídkové služby, kontrolu sociálně vyloučených lokalit. Máme špičkově propracovaný integrovaný záchranný systém, který se osvědčuje při živelných pohromách, hromadných dopravních nehodách a mimořádných událostech. Říkáme NE přijímání ekonomických migrantů, řešíme vlastní sociálně ekonomické problémy.

 

Zdravotnictví

Za základ považujeme realizaci „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020“. I nadále budeme podporovat poskytovatele zdravotních služeb formou dotačních programů bez ohledu na jejich zřizovatele. Spolu s tím budeme nadále zlepšovat přístrojové vybavení i podporovat investiční akce Krajské zdravotní a.s., jejímž jediným vlastníkem je Ústecký kraj. Základem bude ale snaha zabezpečit dostatek lékařů, zdravotních sester i dalších odborností. Proto chceme pokračovat v realizaci stipendijních programů i v podpoře vzdělávacích akcí pro lékaře a sestry a vědecké činnosti ve zdravotnictví.

U Zdravotnické záchranné služby hodláme i nadále zlepšovat podmínky a vybavení stanovišť ZZS, včetně sanitek a nového systému výrazně lepší komunikace mezi zasahujícími záchranáři a zdravotními zařízeními, do kterých pacienty následně převážejí.

Ve spolupráci s městy chceme pokračovat v zajišťování lékařských pohotovostních služeb a v projektu „Časná defibrilace je možná“.

    

Školství

Pokračovat hodláme i v investicích do rekonstrukcí školních budov i do jejich vybavení.  S tím souvisí i podpora technického vzdělávání v maturitních i učebních oborech. Máme stipendium pro dvanáct nedostatkových učebních oborů. Chceme docílit a podporovat středoškolské či učňovské vzdělávání se zaměřením na regionální potřeby zaměstnavatelů. Podporujeme osvědčené stipendium pro vysokoškoláky. Velký význam mají páteřní školy. Podporujeme Fakultu výrobních technologií a managementu UJEP, její systémové propojení s páteřními školami Ústeckého kraje. Rozvíjí se spolupráce s Dopravní fakultou ČVUT v Děčíně. Jsme pro zachování vesnických malotřídních škol, které mají význam pro rozvoj venkova. Plnou podporu mají střední školy se speciálním zaměřením: Děčín – lodní dopravy a řemesel, Šluknov – lesnická, Děčín - zahradnická a zemědělská, Rumburk – mediální grafiky a polygrafie, Štětí – obalové techniky. Je nutné udržet na vysoké úrovni vybavenost rekonstruovaných objektů dětských domovů, které zajišťují dětem druhý domov. Plně podporujeme odpovídající finanční ohodnocení práce učitelů.

 

Doprava

Chceme udržet současnou dopravní obslužnost obcí a naplňovat rozvoj dopravní obslužnosti dle námi připraveného dopravního plánu. Jednat s dalšími městy o přistoupení do Dopravy Ústeckého kraje, což znamená tarifní zaintegrování a možnost pro občany cestovat různými dopravními prostředky na jednu jízdenku.

Cílem je rovněž dále rozvíjet turistický provoz na regionálních železničních tratích a stabilizovat projekt i na další sezóny. Rozšířit víkendový provoz a prodloužit stávající lodní linku na trasu Litoměřice–Děčín.

V opravách silnic hodláme zvyšovat objem finančních prostředků na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy, pokračovat v jejich efektivním vynakládání s cílem zhodnocovat majetek Ústeckého kraje a zvyšovat kvalitu a bezpečnost cestování po našich silnicích.

Chceme regulovat těžkou nákladní dopravu na silnicích nižších tříd tak, aby byla maximalizována bezpečnost občanů na těchto komunikacích a ty nebyly nadměrně ničeny dopravou, pro kterou nebyly stavěny.

V součinnosti s ministerstvem dopravy hodláme pracovat na zkrácení termínu dokončení dálnice D7 a přestavby silnice I/13 na čtyřproudou komunikaci v celé její délce.

Ve spolupráci s obcemi bychom rádi realizovali chybějící cyklostezky a na těch fungujících dobudovali chybějící infrastrukturu.

 

Sociální služby

Máme v plánu pokračovat v potřebných rekonstrukcích objektů domů pro seniory a ústavů sociální péče a zajistit podmínky pro výstavbu nového domova pro seniory ve Velemíně. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí chceme řešit nedostatek financí na sociální služby, které od roku 2015 přešlo na kraje. Nejsme přesvědčeni, že přerozdělení obyvatel Ústavů sociální péče do samostatného bydlení je vždy tou správnou cestou. Sociální ústavy chceme dále provozovat na odpovídající úrovni. Chceme zastavit transformaci sociálních zařízení a přehodnotit zbavování se takového majetku.

Společně s dalšími institucemi budeme řešit i problémy v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých žije v našem kraji téměř 38 tisíc lidí.

I nadále chceme spolupracovat s Radou seniorů, Svazem důchodců a Svazem zdravotně postižených při řešení problémů seniorů a občanů se zdravotním postižením.  

Podpoříme výstavby menších zařízení pro seniory v obcích, podpoříme terénní pracovníky včetně osobních asistentů pro nemohoucí.

 

Životní prostředí a zemědělství

Chceme prosperující zemědělství, které pomáhá rozvoji venkova a brání jeho vylidňování. Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka pokládáme za důležitou pomoc malým organizacím – včelařům, rybářům, myslivcům, chovatelům, dobrovolným hasičům, zahrádkářům apod. Podpoříme i tradiční vyhodnocení nejlepších regionálních potravin.

Podpoříme rekultivace po těžební činnosti i revitalizaci Krušných hor. Pokračovat budeme i v podpoře hospodaření v lesích a rozvoji ekoagro oblastí. Využijeme i možnosti pro pokračování „kotlíkové dotace“ včetně rozšiřování okruhu jejich žadatelů.

V odpadovém hospodářství podporujeme výstavbu třídíren a spaloven komunálního odpadu. Za významnou považujeme i podporu oprav a odbahnění téměř zaniklých rybníků a poldrů i opravy vodních toků.

 

Kultura

Za nejdůležitější považujeme realizaci Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji pro roky 2014–2020. Jsme krajem s bohatými kulturními památkami, žádná zatím není na seznamu UNESCO. Podporujeme nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří ve spolupráci s Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko i žádost pevnostního města Terezína a Žatce, města chmele.

Podpoříme nutné investice do muzeí, galerií, hvězdárny, vědecké knihovny a zámku Nový Hrad, které jsou v majetku kraje, stejně jako u Severočeského divadla a baletu v Ústí nad Labem, který kraj vlastní z 50%. Důležitým úkolem je oprava a dostavba galerie Benedikta Rejta v Lounech. Chceme zvýšit návštěvnost galerií a muzeí, včetně obnovy stálých expozic.

Podporovat budeme regionální kulturní činnost ve městech a obcích, festivaly, soutěžní a postupové přehlídky, profesionální hudební i divadelní tělesa. Opomenuta není ani tradiční lidová kultura, kam patří i místa, spojená s naší státností, a sice Říp, Stadice a Peruc. Chceme v rozpočtu posílit dotace na záchranu a obnovu kulturních památek.

Nadále budeme podporovat městské a obecní knihovny, které v současné době podporujeme 8 miliony Kč ročně.

Chceme podpořit všechny typy kultury – národnostních menšin, mezigenerační, festivaly, kulturu dětskou a studentskou, ale i seniorskou. Naší filosofií je udržet současnou síť kulturních institucí, poskytnout občanům základní nabídku služeb v kultuře a v rámci dotačních titulů podpořit co nejvíce žadatelů, kteří chtějí obnovovat kulturní památky, pořádat kulturní akce a zachovat tak kulturní krajinu na území kraje. Pokračovat chceme i v programu „Rodinné stříbro“ - akce, většinou kulturní, které se pravidelně každý rok opakují a svým významem přesahují hranice našeho kraje.

 

Granty a dotace, financování

Chceme pokračovat ve snižování nákladů, včetně nákladů na energie, kde by úspora v příštích dvou letech měla dosáhnout 44 milionů Kč.

I nadále počítáme s dotacemi pro složky integrovaného záchranného systému. Zajistíme zvýšení finančních prostředků do Programu obnovy venkova ÚK. Důležitá je pro nás jednoduchost v podmínkách žádostí.

Ústecký kraj má „rozklikávací“ rozpočet, a je možné tak získat přehled o příjmech a výdajích.

Budeme pokračovat ve snižování zadluženosti kraje, chceme zlepšit evidenci nemovitého majetku. Je naší snahou realizovat investice tak, aby pokryly celé území kraje a kraj se tak rozvíjel rovnoměrně.

Máme hotový akční plán, plán akcí pro financování z dotací Evropské unie a vlastní plán investic a oprav. To vše provázené s vyrovnaným rozpočtovým výhledem do r. 2021.

Pokračovat chceme i ve zveřejňování zakázek, kdy se každý může přihlásit. Dosavadní práce ukázala, že se zamezilo předražování jejich realizace. Odblokovali jsme Regionální operační program, umožnili jsme tak obcím a městům realizovat své projekty.

 

Sport a volný čas

Zaměříme se na podporu malých vesnických klubů a oddílů formou dotačních programů včetně podpory významných sportovních akcí v kraji. Chceme pokračovat v podpoře výstavby sportovišť pro volný čas a vytvářet podmínky pro sportování dětí a mládeže. To pokládáme za nejlepší prevenci proti drogám, hazardu, násilí a brutální kriminalitě.

Budeme podporovat dokončení Labe arény v Račicích jako olympijského centra.

Podpoříme a budeme se aktivně podílet na sportovních akcích v základních školách v Ústeckém kraji formou partnerství, kde chceme podpořit více sportů včetně tzv. netradičních.

 

Oblíbenost hejtmanů - červen 2016 (publikováno 28.6.2016)

 

Hejtmanům nadále dominuje nejvyšší představitel Jihomoravského kraje M. Hašek. Pražská primátorka A. Krnáčová si na svojí stranu získává stále více Pražanů.

V čele hodnocení představitelů územně samosprávných celků - krajů, mezi něž patří i hl. město Praha, je již více než rok hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek. Ten i s aktuálním ziskem v souhrnu 50,1% kladných hlasů obyvatel Jihomoravského kraje zůstává nejoblíbenějším hejtmanem. Oproti dubnovému šetření společnosti SANEP M. Hašek posílil o sedm desetin procentního bodu. Stabilizace, ale i nárůst kladných hlasů může v případě Michala Haška souviset jak s jeho dlouhodobě konzistentními názory a postoji, tak i s jeho uctěním vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobození Brna a jižní Moravy společně s „Nočními vlky”, což se setkalo s významnou mediální negativní odezvou.

Na druhém místě se ustálil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který si s aktuálním ziskem 49,3% kladných hlasů oproti dubnu polepšil o pět desetin procentního bodu.

Jediný zástupce KSČM ve vedení krajů hejtman Oldřich Bubeníček pak nadále setrvává s aktuálním ziskem 49,1% na třetím místě.

Na čtvrté pozici se nadále drží sociálnědemokratický hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, s jehož činností je aktuálně spokojeno v souhrnu 38,2% obyvatel Středočeského kraje. Miloš Petera si tak oproti dubnu polepšil o tři desetiny procentního bodu.

Na pátou příčku se s aktuálním ziskem 37,2% kladných hlasů posunul z dubnového šestého místa hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který si oproti dubnu polepšil o 1,1 procentního bodu. 

Naopak o jedno místo oproti dubnu poklesl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, který s aktuálním ziskem v souhrnu 36,4% kladných hlasů zastává šesté místo.

Na sedmém místě stejně jako v dubnu i nadále setrvává hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, a to s aktuálním ziskem 30,7 kladných hlasů.

Oproti dubnu si polepšil o jednu příčku hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs se ziskem 30,5% kladných hlasů, který tak aktuálně zastává osmé místo.

Stejně tak si oproti dubnu polepšil o jedno místo s aktuálním ziskem 30,2% kladných hlasů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Naopak pokles o dvě příčky zaznamenal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který s aktuálním ziskem 29,2% kladných hlasů zastává 10 příčku a oproti dubnu ztrátu 1,4 procentního bodu.

Velkým překvapením je další postup první ženy v čele pražského magistrátu, pražské primátorky Adriany Krnáčové, která si na svojí stranu získává stále více Pražanů. Adriana Krnáčová tak aktuálně se ziskem 23,4% kladných hlasů zastává jedenáctou pozici a oproti dubnu si polepšila o 4,8 procentního bodu a postup ze třináctého na aktuální jedenácté místo.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který již dříve avizoval, že se v letošních podzimních krajských volbách již o hejtmanský post ucházet nebude, s aktuálním ziskem 20,1% kladných hlasů zaznamenává pokles z dubnové jedenácté pozice na aktuální dvanácté místo pomyslného žebříčku oblíbenosti hejtmanů.

Na předposledním místě se aktuálně ocitl nejvyšší představitel Královéhradeckého kraje Lubomír Franc s aktuálním ziskem 19,3% kladných hlasů, který oproti dubnu postoupil o jedno místo.

Nejhůře hodnoceným představitelem 14 územně samosprávných celků – krajů je pak aktuálně hejtman Karlovarského kraje Martin Havel se ziskem 18,6% kladných hlasů. 

Vzhledem ke kauzám, kterým čelí jak ČSSD (kauza Altner), tak i vicepremiér a předseda a ministr financí Andrej Babiš (kauza Čapí hnízdo), ale i ve vztahu k aktuální vládní krizi související s policejní reformou lze říci, že voliči mohou být do jisté míry rozčarováni a ve své stávající volbě v případě ČSSD a ANO velmi znejistěni. Na této situaci pak mohou v podzimních krajských volbách nejvíce získat jak lokální hnutí, tak i krajské koalice, ale i v krajích dlouhodobě etablovaná KSČM.

Zavedení přímé volby hejtmanů by pak v červnu podpořilo v souhrnu 71,7% dotázaných.

Image​ Image

IX. Sjezd KSČM z pohledu člena ÚV KSČM Pavla Vodseďálka

Dne 14. a 15. května 2016 proběhl v Praze v TOP Hotelu IX. Sjezd KSČM. Jak bylo možno předpokládat, program sjezdu obsahoval v první řadě zprávy, a to o činnosti strany, o hospodaření, o činnosti ÚRK a ÚROK. Nechyběly návrhy statutu revizních komisí a rozhodčích komisí KSČM, byly zde také materiály Strategického směřování a hlavní úkoly strany po IX. Sjezdu KSČM. Informace o analýze období před rokem 1989. Devět priorit IX. Sjezdu KSČM a Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a úpravy Stanov KSČM.

Sjezd potvrdil nové složení ÚV KSČM, tj. Členy zvolené na okresních konferencích před sjezdem a zvolil nové vedení KSČM. Tradičním zahájením sjezdu byla naše hymna, kterou si zazpívalo jenom poměrně málo účastníků. Ani závěrečná Internacionála neukázala mnoho zpěváckých výkonů. Mezi těmito dvěma písněmi proběhl celý sjezd. Protože v předsjezdové diskuzi byla s IX. sjezdem spojena velká očekávání, jistě je na místě dostatečně rychle předat nabyté zkušenosti. V předvečer sjezdu byli pozváni vedoucí funkcionáři / předseda, místopředsedové/, pracovníci zahraničního oddělení a poslanci EP na setkání se zahraničními delegáty sjezdu. V příjemném prostředí restaurace byla možnost hovořit s delegací KS Ukrajiny, KS Ruské federace, Portugalské KS, strany AKEL / z Kypru/ a Die Linke z Německa.

První den jednání přinesl poměrně hladkou registraci delegátů a bezproblémové zahájení jednání. Delegáti obdrželi předem kompletní materiály sjezdu, poznámkový blok, tužku, delegační lístek a visačku se jménem. Lístky i visačky byly očíslovány, moje číslo mandátu bylo 162. Na lavicích delegáty očekávaly desky, v nichž pro každou řadu stolů byly shromážděny kopie dopisů sjezdu (šlo o dopisy jednotlivců i stranických organizací). Později byly všem delegátům rozdány pozdravy jednotlivých bratrských stran (mimo jiné FKS, AKEL, KKE, KSU, KPRF). Při příchodu jsme obdrželi zajímavou smlouvu mezi organizací FUTURA ART a MARKETINGOVÝM CENTREM PROFIL. Smlouva zní na jeden milion korun. Dalším materiálem bylo Provolání k delegátům IX. Sjezdu KSČM podepsané Josefem Skálou. Při úvodních procedurách byla zamítnuta sloučená diskuze a byl předán souhrn kandidátů na jednotlivé volené funkce. Návrh programu, skrutátorů, pracovní předsednictvo, v kterém byl za náš Ústecký kraj Oldřich Bubeníček, Pavel Vodseďálek. Dále byl projednán časový harmonogram, jednací a volební řád a pracovní komise byly schváleny bez velké diskuze. Pouze v jednacím řádu byl rozšířen čas kandidátů na volené funkce na maximálně 5 minut (to ovšem vybraným jedincům nebránilo v překročení časového limitu). V diskuzi v obou dnech vystoupila cca 1/3 delegátů a všichni kandidáti na volené funkce, přičemž Stanislav Grospič, Otakar Zmítko a Ludvík Šulda svoji kandidaturu stáhli, stejně jako Josef Gottwald. Naopak mezi kandidáty na místopředsedu se nově objevil soudruh Martin Juroška, který stejně později kandidaturu vzdal.

Úvodní vystoupení Vojtěcha Filipa bylo poměrně stručné, a kromě jiného konstatoval, že letos oslavujeme 95. let od založení KSČ a 70 let od vítězství v parlamentních volbách v roce 1946(jeho vystoupení vyšlo v Haló novinách). Zpráva v návrhu dokumentů IX. Sjezdu nabyla v úvodním slově citována / bude k dispozici po vytištění pro okresy v srpnu 2016 a každý si ji bude moci přečíst/, stejně jako další zprávy obsažené v brožurce návrhů dokumentů (zpráva ÚRK, ÚROK i zpráva o hospodaření KSČM).

Diskuze začala řadou kritických vystoupení, která konstatovala nutnost jasného směřování strany. Zdravice zahraničních hostů zdůrazňovaly důležitost mezinárodní spolupráce, boje za mír a kritickou hospodářskou situaci ve světě (vliv NATO, neoliberální kapitalizmus, snaha šířit protikomunistickou hysterii).

Soudruzi z Ukrajiny v čele s předsedou K: Simoněnkem líčili těžkou situaci na Ukrajině a děkovali za dosavadní pomoc při snaze prostřednictvím soudu zakázat komunistickou stranu Ukrajině. Z domácích hostů postupně vystoupili předseda ČMKOS Josef Středula, předseda Sdružení na ochranu nájemníků

J. Taraba, předseda Rady seniorů Z. Pernes, předseda ÚR KČP Richtr, předseda Matice Čech Moravy a Slezka J. Minář, předseda Svazu důchodců O. Pospíšil a předsedkyně LKŽ K. Šlahounková. Vystoupení oceňovala spolupráci s KSČM, ale přitom ji hodnotila kriticky. NAPŘ. J. Středula oprávněně kritizoval, že ani komunističtí poslanci nehlasovali pro sedum dní, kdy budou velké obchody v roce zavřené. Některá diskusní vystoupení byla poněkud chaotická, naopak vystoupení kandidátů zpravidla byla poměrně věcná.

Značně komplikovanou se stala otázka určení počtu místopředsedů a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé funkcionáře strany. Nakonec zvítězila následující varianta:

předseda – koordinace a řízení VV a ÚV a zahraniční styky

první místopředseda – vnitrostranická práce a ekonomika

místopředseda pro ideologii - propagandu a mediální činnost

místopředseda pro odborné zázemí - volby, parlamentní a komunální politika / včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty/.

Vzhledem k takto rozděleným kompetencím bylo při volbách tajně voleno šest vedoucích funkcionářů strany: předseda ÚV, první místopředseda ÚV, dva místopředsedové, předseda ÚRK, předseda ÚROK. Před volbou dostali kandidáti na předsedu ÚV 10 minut, na představení ostatní kandidáti po pěti minutách. V prvním kole byl zvolen předsedou ÚV 203 hlasy z 353 Vojtěch Filip, 263 hlasy z 347 Petr Šimůnek, z 253 hlasů 183 hlasy ÚRK Zdeňka Lišková. Předseda ÚROK byl zvolen ve druhém kole „ rozstřelem“ mezi Zdeňkem Levým a Helenou Vrzalovou. Helena Vrzalová byla zvolena předsedkyní ÚROK 225 hlasy z 353.

Místopředsedou pro ideologii, propagandu a mediální činnost byl v prvním kole zvolen 181 hlasy z 347 Josef Skála a místopředsedou pro odborné zázemí atd. byl v prvním kole zvolen Jiří Dolejš 187 hlasy z 351.

Pro další práci strany je důležitý dokument Devět priorit IX. Sjezdu a také fakt, že výkonný výbor bude od sjezdu kromě 14 zástupců krajských výborů a vedoucích funkcionářů strany zahrnovat také jako plnohodnotné členy zástupce senátorů, klubu PS PČR KSČM a zástupce poslanců KSČM v EP, dle příslibu předsedy ÚV KSČM na návrh hejtmana Ústeckého kraje doplněn zástupce za krajské samosprávy. Několik vystupujících – hlavně Petr Šimůnek, Vojtěch Filip v závěru vysoce hodnotili výsledky okresu Teplice, Ústeckého kraje a jmenovitě aktivity J. Hanouskové, Oldřicha Bubeníčka. Ostatně jeho vystoupení na sjezdu bylo stručné, věcné, lidské zejména k prezentaci Ústeckého kraje. Domnívám se, že velká neurčitá očekávání radikálního zvratu sjezd nesplnil, ale přesto je pozitivním posunem. Rozhodně je důležité, že si konečně vedení strany i řada delegátů uvědomuje, jak významnou reprezentací strany jsou krajské zastupitelstva. Je jen na nás, jak se nám podaří podněty získané z tohoto jednání uplatnit v praxi. Na velké rozmýšlení není mnoho času. Podzimní volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR jsou již za dveřmi.

Zpráva Mandátové Komise : Sjezdu se zúčastnilo 356 delegátů z 356 to je 100 %

                                                     z toho 76 žen a 280 mužů

Delegáti dle věku: 18 – 25 let -3 delegáti 26 – 30 let – 7 delegátů

                                  31 – 35 let – 18 delegátů      36 - 40 let – 18 delegátů

                                  41 – 50 let – 32 delegátů 51 – 60 let – 72 delegátů

                                  nad 60 let – 206 delegátů                              průměrný věk 58,40 let

Image

Letošní první máj v Ústí nad Labem se vydařil

Do Městských sadů letos přišlo rekordních 5 a půl tisíce lidí. Stejně jako v minulých létech na této lidové slavnosti nechyběly stánky s občerstvením, různými dárky, cukrovím, balónky. Samozřejmostí jsou soutěže pro nejmenší, poníci, skákací hrad. Pro ty starší tady byli i motocykloví veteráni. Před podiem vystoupily tradičně mažoretky, nově i romský taneční soubor a nechyběla ani hudba.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM, vedl delegaci, která položila květiny u pomníku rudoarmějců a poté zahájil oficiální část oslavy.

Letošní oslavu Svátku práce v našem městě prolínaly dvě události, krajské a senátní volby a bezvládí na Ústecké radnici. Oběma tématům se věnovali hlavní řečníci. Hejtman Ústeckého kraje a vedoucí kandidát pro volby do krajského zastupitelstva, Oldřich Bubeníček,  především  poděkoval voličům za důvěru v předešlých krajských volbách, kdy KSČM zvítězila  a řekl, že levicová koalice v našem kraji si vedla mimořádně dobře. Podařilo se zastavit některé nevýhodné akce, nemocniční gigant, Krajská zdravotní a.s., se zbavil miliardového dluhu a již dva roky hospodaří v kladných číslech. Přesto nadále vylepšuje materiální podmínky, nakupuje nejmodernější zdravotnickou techniku a buduje nové nebo modernizuje starší objekty. Jiným kladným příkladem je obnova téměř dva roky stojícího Regionálního operačního programu. Zatímco ministr financí Nečasovy vlády chtěl po kraji zaplatit 2 miliardy, jinak se s krajem bavit nehodlal, Fišerova vláda jednala uvážlivě a i když to kraj  zatížilo, přece jenom sjednané podmínky byly akceptovatelné. Z tohoto programu se nakonec v kraji podařilo proinvestovat téměř celou částku. Kraj vybavil a modernizoval většinu středních škol, přispěl na opravu památek, na kulturu, sport, dopravu. Oldřich Bubeníček ujistil účastníky, že KSČM je připravena, pokračovat i nadále v práci pro lidi v našem kraji a věří, že i tentokráte dostane důvěru voličů.

Gabriela Hubáčková, poslankyně PČR, hovořila k situaci, kdy téměř půl milionů lidí hledá práci a na druhé straně je zde skupina těch kteří zbohatli, nebo jim byly vytvoření nadstandardní příjmové podmínky, restituenti, někteří dobře placení členové  státního aparátu. Zatímco první bojují o holou existenci, těm druhým, většinou, je jedno jak dopadne naše země, jen když z toho budou mít prospěch. Varovala také před lhostejností, se kterou přihlíží vedení našeho státu ke konfliktům ve světě. Bohužel situace není vůbec  taková, aby nás nechávala klidným. Válečná jiskra může velmi brzy přeskočit i k nám.

Kandidát na senátora za KSČM ve volebním obvodě 31 je rodilý ústečan, JUDr. Mgr. Stanislav Körner. Ten se krátce představil a řekl, jak by si představoval svoji práci ve prospěch svých voličů. Velkou většinu svých námětů ke zlepšení práce Senátu uvedl v rozhovoru, který byl součástí Májového SEVERU, (SEVER byl týdeník pro ústecký okres, do roku 1989). Ten, spolu s Majovými Halo novinami  rozdávali dobrovolníci účastníkům oslavy.

Závěrečné slovo patřilo tradičně předsedkyni klubu zastupitelů za KSČM a čestné předsedkyni LKŽ, PaedDr. Květoslavě Čelišové. Řekla, že komunální volby v Ústí se nepovedly. Díky tomu, že přišlo poměrně málo lidí volit, také proto, že lidem kolem Činoherního studia se podařilo k volbám dostat hodně příznivců, zvítězili ti, kteří vládnout neuměli. Koalice této skupiny se zastupiteli  ANO, šlo o nesourodý klub, vesměs dosud politicky neangažovaných jedinců, orientovaných od leva  do prava, osm měsíců vydržela vládnout, ale s naprosto žalostnými výsledky. Zadlužené město Ústí si nemohlo takový přepych dovolit. Nakonec tedy došlo ke shodě těch, kteří chtěli zabránit katastrofě a vzniklo nové uskupení, které podporovaly zastupitelé ČSSD, ODS a naši členové zastupitelstva. Zjednodušeně, propad se zastavil, začalo se dařit. Bohužel nová opozice nelenila a podařilo se jí rozbít radu. Město je bez vedení a o jeho chodu bude rozhodovat zastupitelstvo. Zatím není shoda na tom jak dál. Květa Čelišová však slíbila, že naši zastupitelé udělají vše pro to, aby tato nepříznivá situace byla vyřešena co nejdříve, ve prospěch obyvatel města.

Oslava pokračovala kulturním programem a kandidáti se rozešli mezi účastníky, kde s nimi řešili připomínky a diskutovali.

Oslava 1. Máje se v Ústí vydařila.

1.5.2016 Petr Brázda

Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ Image​​ 

Image​​ Image​​

 

Shrnutí XIV. ročníku Stolně  - pinčesového turnaje

V pořadí již XIV. ročník stolně-pinčesový turnaje je za námi uskutečnil se v termínu od 18.3. – 20.3.2016. Vlastní turnaj probíhal v sobotu 19. března v Ústí nad Labem.

V sobotu ráno probíhal dětský turnaj, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Mezitím se dospělí registrovali, po obědě se uskutečnilo rozdělování do pěti výkonnostních skupin. Turnaj to byl dlouhý, hrálo se skoro až do 18 hodin. Mezitím, co se sčítaly výsledky, tak hráči po lítém boji odpočívali.  Za chvíli následovalo vyhlášení výsledků: 1. skupina a zároveň absolutní vítěz turnaje – Petr Hájek, 2. skupina – Vítězslav Velát, 3. skupina – Jindřich Waliach, 4. skupina – Jan Janeček, 5. Skupina – Vladislav Kajzr. Výherci obdrželi hodnotné ceny, pohár a diplom. Turnaje v kategorii dospělých se zúčastnilo 50 hráčů.

V 18:30 byla zahájena beseda, které se zúčastnily s. Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM Ústí nad Labem; poslanci PSP ČR Gabriela Hubáčková, Ing. Josef Šenfeld a kandidát na senátora v okrese Ústí nad Labem JUDr. Mgr. Stanislav Körner.

Debata byla velmi zajímavá. Probíraly se především aktuální témata nejen z poslanecké sněmovny, ale i z Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem.

Stolně – pinčesový turnaj by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory OV KSČM Ústí nad Labem, Ústeckého krajského výboru KSČM, poslanců PSP ČR Gabriely Hubáčkové a Ing. Josefa Šenfelda, za což jim patří naše velké poděkování.

Letošního XIV. ročníku se celkem zúčastnilo na 100 sportovců z celé ČR a již se všichni těšíme na ročník příští.

Jan Janeček a František Minárik

Image​​​ Image​​​ Image​​​ Image​​​ Image​​​Image​​​ Image​​​ Image​​​ Image​​​ Image​​​

V Ústí oslavili MDŽ

K březnu neodmyslitelně patří kytička ženám za jejich lásku, trpělivost, pracovitost, za to jak pro nás žijí, hájí nás, politují nebo povzbudí, prostě také, protože je máme rádi.

Okresní výbor KSČM v Ústí nad Labem nezapomněl na ženy ani letos. Sešlo se jich v Domě kultury přes sto padesát. A na každou již čekal kandidát na senátora Stanislav Körner s kytičkou a přáním. Ženy pak pozdravil nejen on, ale i Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM a hlavní projev měla poslankyně Gabriela Hubáčková. Tentokráte byl i připraven velmi pěkný kulturní program. Tradiční mažoretky doplnila i děvčata s romskými tanci. Odpoledne pak už patřilo hudbě k tanci a poslechu.  Vzhledem k tomu, že občerstvení bylo prodáváno v cenách z roku 1990, byl celkový dojem z letošní oslavy MDŽ hodnocen všemi účastníky za jedna.  Ano, pořadatelům je třeba poděkovat.

Image​​​Image​​​Image​​​Image​​​Image​​​Image​​​

Image​​​Image​​​Image​​​

 

Z krajské konference konané dne 13. února 2016

Komunisté Ústeckého kraje bilancovali

Krajská konference KSČM se sešla v Domě kultury v Ústí nad Labem.

Předseda KV KSČM a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zhodnotil práci komunistů za uplynulé období a mohl ve svém projevu hovořit především o úspěších, které byly dosaženy při vedení kraje. Jako jediný kraj v České republice máme hejtmana a převahu v radě kraje. Výčet kladných výsledků můžeme začít u největšího zdravotnického zařízení v republice, Krajské zdravotní, a.s., která zahrnuje pět velkých nemocnic a další zdravotnická zařízení. Tam došlo ke konsolidaci a dnes se daří hospodařit v kladných číslech, některé primariáty patří ke špičce v poskytování léčebné práce. Na naše pracoviště se jezdí učit odborníci z celé ČR. Daří se zlepšovat podmínky na jednotlivých pracovištích, kraj vynakládá značné prostředky na rekonstrukce nemocnic a snaží se doplňovat nejmodernější přístrojové vybavení a vylepšovat prostředí pro pacienty.

Podobná situace je ve školství, sociálních službách, dopravě, kultuře a dalších rezortech. Snahou je zajistit obyvatelům práci a vzdělání. Bohužel kraj patří k těm, které se stále potýkají s vysokou nezaměstnaností. Nejistota v budoucnosti důlní činnosti se stává hrozbou, která vyžaduje nejen mimořádné úsilí kraje, ale i účinnou pomoc vlády ČR. Je třeba posílit podporu v oblasti získávání velkých investorů, kteří budou zárukou vzniku nových pracovních míst. Vláda by měla splnit své záruky, které krajskému zastupitelstvu dala při podpoře jednoho z největších investorů v krajské Průmyslové zóně Triangel.

Oldřich Bubeníček ocenil práci všech, kteří se podíleli na obnovení zastavených investic v Regionálním operačním programu, když kraj musel k opětovnému zahájení činnosti ROP Severozápad zaplatit nemalou částku, v podstatě za vládu.

Pokud jde o činnost strany v kraji, podařilo se zajistit některé akce, které mají celostátní nebo mezinárodní dosah. Terezínská tryzna, Děčínská mezinárodní konference nebo nejnověji Litoměřický seminář. Jednotlivé okresní organizace pak připravují desítky akcí ročně, které pomáhají získávat voliče a příznivce strany. Škoda, že zatím nejsme tak úspěšní v získávání nových členů. Ty potřebujeme, protože generační obměna čeká stranu i v našem kraji.

Sjezd strany, volby do zastupitelstva a ve dvou senátních obvodech, to jsou největší úkoly do nejbližší budoucnosti. Je potřeba vyvinout mimořádné úsilí především ve volební kampani, protože obhájit prvenství bude nesmírně těžké.

V diskuzi se kromě chvály objevila celá řada námětů jak zlepšit činnost strany. Ústředním motivem bylo hledání mladých straníků a jejich odpovědná příprava na převzetí funkcí, o tom hovořil Václav Šenkýř z Děčína.

Mladý komunista Lukáš Pařízek z Litoměřic zaujal delegáty a hosty příklady názorné agitace. Využívá nápadů svých spolustraníků, připravuje volební materiály a hledá co nejúspornější využívání finančních prostředků. Jejich heslo do komunálních voleb Pravé srdce bije vlevo by mohlo být využito v krajské volební kampani. Ukázal i několik nevšedních, vtipných a účinných příkladů z kampaně Die Linke.

Jasno v cílech, průkazné argumenty a schopnost vysvětlovat naše cíle lidem, opustit opoziční zvyklosti a podávat ruku protestním voličům, na sjezdu neusilovat o novou stranu, ale o stranu akceschopnou, stranu, která bude sbírat hlasy nespokojených voličů. Lidé musejí pochopit, že hnutí bez programu není přesně to, co potřebují.  Máme-li ujít kus dál, musíme stranu omladit, s mladými musíme pracovat, najít k nim cestu. Strana musí být svorný tým, osobnosti se musejí doplňovat, řekl mimo jiné ve svém vystoupení Jiří Dolejš, místopředseda ÚV KSČM.

Delegáti zvolili předsedou KV KSČM  Oldřicha Bubeníčka a ten s také stal vedoucím kandidátem do krajských voleb. Konferenci se představili i oba kandidáti do senátních voleb, Josef Nétek z Mostu a  Stanislav Körner z Ústí n.L.

Petr Brázda

Několik fotografií z konference

Image​​​Image​​​

Image​​​

Migrační vlna je nebezpečím pro celou Evropu

(článek uveřejněn dne 27.ledna 2016 v HN)

Image​​​

                 Okresní konference KSČM v Ústí nad Labem zvolila za kandidáta do podzimních senátních voleb JUDr. et Mgr. Stanislava Körnera, vedoucího oddělení v Odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ten se profiluje jako odborník na výkon veřejné správy na úseku dopravy, bezpečnosti a krizových situací. Ve svém profesním životě však také působil na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Položili jsme mu několik otázek, které směřovaly k aktuálnímu tématu, k neustávajícímu přílivu migrantů do Evropy.

V létech 1999-2006 jste působil na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Co bylo náplní vaší práce?

V rámci svého zařazení na OAMP MV ČR jsem postupně zvládl všechny úkony, které jsme coby správní orgán v řízení o udělení azylu na území ČR prováděli. Konkrétně šlo o zpracování úmyslu požádat o azyl, příjem vlastní žádosti, provedení pohovoru a příprava návrhu rozhodnutí, včetně jeho předání. Kromě zpracování úmyslu se všechny úkony prováděly s tlumočníkem, takže to zahrnovalo i zajištění tlumočníka na konkrétní jazyk. Vedle „běžného“ azylového řízení jsem také realizoval řízení o udělení azylu s cizinci, kteří se nacházeli na území ČR ve vazbě nebo ve výkonu trestu, a s osobami, které byly např. hospitalizovány. Naše práce rovněž zahrnovala komunikaci s dalšími součinnostními útvary, jež nějakým způsobem vstupovaly do řízení o udělení azylu, konkrétně s cizineckou policií, která zajišťovala vízové „ošetření“ azylové procedury (žadatelé dostávali vízum za účelem řízení o udělení azylu), a se Správou uprchlických zařízení MV ČR, která vykonávala servisní služby pro žadatele o udělení azylu (ubytování, strava, volnočasové aktivity atd. V případě osob, umístěných ve věznicích, do toho vstupovala ještě komunikace s konkrétní věznicí a s příslušnými orgány činnými v trestním řízení ohledně povolení vstupu do těchto specifických režimových zařízení. Kolem žadatelů se dále pohybovali pracovníci nevládních organizací, s těmi jsme ovšem komunikovali ne s velkou radostí, protože ti nám v naší práci spíše překáželi, než pomáhali.

Máte tedy zkušenosti s lidmi, kteří v naší zemi hledali útočiště. Jaké důvody převažovaly?

Nejvíce žadatelů zde žádalo o azyl z ekonomických důvodů, případně z důvodů všeobecné nouze v zemi původu. Občas se vyskytl žadatel, který skutečně mohl mít ve své zemi problémy nebo být dokonce pronásledován kvůli své rase, národnosti, náboženství, politickému přesvědčení nebo kvůli příslušnosti k určité sociální skupině, těch ale bylo oproti ekonomickým migrantům velice málo. A když už to vypadalo, že by někdo splnil poměrně přísná kritéria podle zákona o azylu a azyl mu mohl být udělen, tak ten člověk z azylového zařízení prostě zmizel. V zařízení v Červeném Újezdu jsem zažil dva případy, šlo o Iráčany, kteří měli v Iráku problémy s režimem Saddáma Hussajna, než jsme však stačili provést další související úkony, např. odborné traumatologické vyšetření pro potvrzení jejich výpovědi o prožitém mučení a utrpěných následcích, odešli z Červeného Újezdu, s největší pravděpodobností do Německa. Česká republika nebyla pro většinu žadatelů především z arabských a afrických zemí cílovou zemí, my jsme pro ně byli pouze jakási „občerstvovací stanice“.    

Někteří politici, nejen v západní Evropě, považují migranty za spásu Evropy, protože populační křivka v mnoha evropských státech neustále klesá a Evropa prý nebude schopna tomuto trendu dlouhodobě čelit. Jsou tedy migranti tou pravou cestou jak ven z tohoto problému?

O tomto nejsem až tak zcela přesvědčen, evropskou populaci nespasí příliv miliónů lidí, kteří nerespektují evropské hodnoty a nejsou ochotni akceptovat, že jsou tady na návštěvě. Jedna věc je plození dětí a druhá věc je zajistit jejich obživu. A stát by tady měl nastupovat až tehdy, jestliže již není jiná možnost. Ostatně Česká republika má svou osobní zkušenost s rozdílem mezi populační křivkou u osob české nebo slovenské národnosti a osob, jak se již delší dobu módně říká, národnosti romské, čili Cikánů.

Pokud by tedy měla migrační vlna či vlny spasit Evropu, muselo by se jednat o lidi, kteří kromě svého rozmnožovacího potenciálu přinesou také mozek a dvě pracovité ruce a budou ochotni zapojit se aktivně do života v některé z evropských zemí. Nelze tady živit milióny osob parazitujících na tom, co evropská civilizace za cca dva tisíce let své existence vybudovala, a ještě jim ustupovat, v čemkoli.

Podle vašeho názoru, co je hlavní příčinou masivní vlny migrace? Jaká úskalí tento exodus sebou nese?

Podle mě tkví hlavní příčina obou migračních vln, tj. africké i blízkovýchodní, v rozvrácení stabilních, byť autoritářských, režimů v Libyi a Iráku a v pokusu o rozvrácení syrského režimu Bášira Asada. Tam je třeba hledat prapůvod, sekundárně lze poukázat na totální selhání Evropské unie, která ukázala, že není schopna zjistit své vnější hranice. Ne nadarmo největší vlna syrských migrantů přichází přes Řecko, v dnešní době zřejmě nejslabší článek EU. V souvislosti s tím nelze pominout ani negativní roli, kterou v tomto procesu sehrálo a sehrává Turecko, které si svým přístupem vytváří, podle mého názoru, poměrně účinný nátlakový prostředek na EU ve vztahu ke svým snahám o připojení k EU.

Vedle toho nelze nepostřehnout, jak se k celé problematice vesměs muslimských migrantů staví bohaté muslimské země v čele se Saúdskou Arábií. Proč muslimové, kteří jsou ve své zemi nešťastní, nejdou do jiné muslimské země, kde by mohli žít podle své víry? Proč jdou do zemí, které neznají, neznají ani jejich kulturu a zvyky. Občas mi to připadá jako uměle živený proces, jehož cílem je dostat Evropu do situace, kdy jí bude možné diktovat své podmínky. Kdo však může mít takový zájem? Zřejmě ten, kdo o své pozice v Evropě postupně přichází, a rozhodně to není Ruská federace.

Největším úskalím, jak již částečně zaznělo, je podle mě to, že se jedná o osoby, které jdou tvrdě za svým cílem a které se nebudou přizpůsobovat nám. A my to můžeme ošklivě doplatit, protože budeme jako ovce respektovat jejich práva a svobody, oni přitom tuto filozofii vůbec neznají, vždyť je to jiná kultura, která ovšem umí velice dobře využívat vymožeností západní civilizace. Nebezpečí vidím v tom, abychom se za několik desítek let nestali hosty v naší vlastní zemi, kde naše ženy budou chodit zahalené a kde se bude několikrát denně ozývat z některého ze stovek minaretů svolávání věřících. Evropa něco podobného ve své historii již zažila, ať již z východu (Hunové, Avaři, Mongolové) nebo z jihozápadu (Maurové). V dnešní době by ovšem byla další reconquista velmi těžká, protože bychom se neustále obávali, abychom při „znovudobývání“ našich zemí náhodou neporušili něčí práva a svobody.

Jak hodnotíte přístup naší vlády k této problematice? Je naše republika připravena na přijetí většího množství uprchlíků?

Současná vláda, podobně jako její předchůdci, tuto problematiku, podle mého názoru, podceňuje, protože to, co zatím předvedla, bylo jen hodně slov a malá demonstrace nasazení policie a armády na hranici. Jenže současná situace nechce slova, dnes je potřeba „bouchnout do stolu“ a začít jednat. Okamžitě, konkrétně a efektivně. A spojit se se zeměmi, které zastávají racionální postoj, v tomto se mi líbí například Slovensko.

Ještě k přístupu naší vlády. Myslím si, že poslední víkend poměrně přesně ukázal „jednotu“ našich vládních činitelů, když ministr Babiš řekl jednu věc, se kterou se mimochodem ztotožňuji, a Sobotka s Bělobrádkem okamžitě reagovali zcela opačně. Jak toto může působit na veřejnost? Jedině tak, jak to již veřejnost delší dobu vnímá, totiž že levá ruka neví, co dělá pravá. To je ale, bohužel, osud každého koaličního uskupení, to současné nevyjímaje. Vláda České republiky by se měla v první řadě starat o své občany, potažmo voliče, a o problémy, které v této zemi jsou, a to dlouhodobě, například osoby, zneužívajícího stávajícího sociálního systému, nezaměstnanost, příchod generace, která chce jenom brát a neptá se, co by pro to měla udělat, atd. atd. 

Co je třeba udělat pro zastavení dalších migračních vln?

Jak jsem již řekl, přestat žvanit, odložit určité konvence, dát dohromady partu schopných lidí, ne takových, kteří se za ně vydávají nebo je takto označí hromadné sdělovací prostředky, promyslet a dohodnout efektivní opatření a okamžitě je začít realizovat. Prvním z těchto opatření by mohlo být zavedení pokud možno co nejpřísnější kontroly státních hranic, např. s využitím dobrovolných záloh Armády ČR a se současným zapojením obyvatel z příhraničních území. Tím nechci říci, že jsme ve válce, zatím jsme stále naštěstí ještě v situaci, kdy je „nepřítel před branami“. To však neznamená, že si můžeme dovolit tuto situaci podcenit. Jedno latinské úsloví praví Praemonitus, praemunitus, čili Předem varován, předem ozbrojen, nebo v přeneseném slova smyslu připraven. Nejen mít připravené ubytovací kapacity, včetně ostrahy a dalšího obslužného personálu, ale především mechanismy, jak případné odmítnuté žadatele o azyl dokázat vrátit zpět. To bylo poměrně složité již v době, kdy jsem pracoval na OAMP MV ČR (1999-2006), v dnešní době to bude zřejmě stejné, ne-li složitější. Ale jednodušší je přeci problémům předcházet, ne je řešit, takže nejlepší by bylo takové lidi vůbec nepustit na území ČR. A s tím právě souvisí výše uvedené opatření, tj. kontrola státních hranic. Tím by se mělo začít, a současně intenzívně pracovat na dalších opatřeních, která by přišla na řadu, pokud by první opatření selhalo. To ale jeden člověk dohromady nedá.

Děkuji za rozhovor                                                                                           Petr Brázda

 

Rozhovor se stínovou ministryní školství a krajskou předsedkyní Levicových klubů žen

Image​​​

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu CR Gabriela Hubáčková již déle než rok působí ve funkci stínové ministryně školství. Velmi důležitým momentem v této funkci je i mediální vystupování. Zeptali  jsme se jaké úkoly z této funkce vyplývají a jak se jí daří prosazovat představy  a  požadavky, které vyplývají z volebního programu KSČM.

Působíš ve funkci stínové ministryně školství už rok. Je to resort velice důležitý, protože stav našeho školství je v některých oblastech žalostný. Jaké hlavní problémy naše současné školství provázejí? Tak jako v každém resortu a zatím za každé vlády se vše odvíjí od dostupných financí. Z MF je nyní slíbeno 4,5 mild. Ty mají být rozděleny na nově vytvořená školská poradenská centra, na pedagogy a podpůrné prostředky. S tím velmi úzce souvisí problém připravovaného školského zákona. Odchod absolventů VŠ do jiných resortů. Přílišná administrativa pedagogů ale i nekoncepčnost celého systému vzdělávání.

Můžeš ve své pozici nějak výrazně ovlivňovat některá opatření současné vlády, která jsou uskutečňována ve školské politice státu? Co se ti podařilo? Jako poslanecký klub jsme podali několik návrhů zákonů nebo pozměňovacích návrhů. Ne vždy se podaří získat podporu vlády tak jako tomu bylo např. v návrhu zákona o ochraně českého jazyka. Trvám si na svém, že v dnešní době je to důležité a aktuální. Přes negativní stanovisko vlády budeme trvat na jeho projednání na plénu. Za co jsem vděčná je fakt, že MŠMT zapracovalo náš poslanecký zákon o vysokoškolském stipendiu do vysokoškolského zákona.

Kromě této funkce jsi také krajskou předsedkyní Levicových klubů žen. I tato funkce sebou nese celou řadu podnětů, které je možno uplatnit nejen v práci poslankyně, ale i ve funkci stínové ministryně školství.

Je to kontakt a činnost se ženami. I ony mi dávají témata k řešení. Samozřejmě se většinou točíme kolem rodiny, financí, školství a vzhledem k větové základně i seniorským problémům

Přibliž nám Levicové kluby žen, jaká je náplň činnosti těchto klubů, jaká je členská základna a jak se daří těmto klubům v Ústeckém kraji?

Jsou to kluby, které působí většinou při OV KSČM v jednotlivých okresech. Máme 9 klubů  -  150 členek. Jejich činnost je různorodá. Patří sem politické diskuze, účast na besedách ale i příprava dětských akcí, plesů a samozřejmě účast na pietních akcích. Některé kluby pořádají pravidelně vánoční či velikonoční trhy.

Na závěr našeho rozhovoru se dotkneme práce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Předpokládám, že kromě práce v plénu Sněmovny a poslaneckém klubu jsi zařazena i v dalších orgánech parlamentu. Na jakých úkolech pracuješ? Jak se daří skloubit všechny úlohy z funkcí vyplývajících, s úlohou maminky tří dětí?

Jsem členkou podvýboru pro kulturu. Mám na starosti veškeré zákony a věci, které se týkají kultury, filmu ale i památek. V současné době mám rozpracovaný zákon o ochraně památkového fondu. Jsem i členkou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Jak se mi to daří? Někdy lépe někdy hůř. Snažím se nezanedbávat ani jedno. Každou volnou chvilku si užívám dětí. Jsem spolu stále ve spojení a denně spolu komunikujeme, i když nejsem s nimi. Jak se mi to daří, musí posoudit jiní.

V tomto rozhovoru jsme chtěli přiblížit nelehkou práci poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z rozhovoru vyplývá, že funkce poslankyně je posláním, které vyžaduje zápal pro věc, pevné nervy a hodně času. Přejeme Gábině, aby se jí všechny tyto požadavky i nadále dařilo plnit.

Děkujeme za rozhovor                                     Petr Brázda

 

Máme rádi náš kraj 

Náš kraj oslavil v loňském roce 2015 15 let své existence. V roce příštím pak budou volby do krajského zastupitelstva. Protože KSČM v minulých krajských volbách zvítězila a spolu s ČSSD řídí Ústecký kraj a řídí ho velice úspěšně, budeme se k těmto volbám postupně vracet. 

S potěšením sleduji  jak se mění k lepšímu, jak si opět vybudoval velmi zajímavou pozici mezi ostatními místy u nás. Vždyť jako jedinému, rostou našemu kraji procenta přijíždějících návštěvníků. Mizí nálepka devastovaného prostoru a objevují se nové a nové lokality, které stojí za návštěvu. Ústecký kraj má velmi dobře připravenou a hlavně využívanou strategii rozvoje cestovního ruchu. Vznikly destinační agentury, kraj se pravidelně prezentuje na výstavách a veletrzích. A má co nabídnout. Například v Poohří, krásný zámek a lázně v Klášterci, v Kadani úžasné náměstí, klášter a zajímavé nábřeží Maxi psa Fíka. Žatec a jeho chrám chmele a piva, ale i Dočesná. Za návštěvu stojí doslova z popela vyrostlý Nový hrad v Jimlíně. České středohoří, Česko-saské Švýcarsko a Krušnohoří i tady je plno nových turisticky zajímavých novinek.

Zajímavé je i postupné propojování turistických lokalit cyklostezkami, atraktivní je třeba plavba po Labi lodí Porta Bohemica. A právě tuto plavbu jsem absolvoval s vnoučaty v této sezoně. Doporučuji všem, pravda není to zrovna levná záležitost, ale tři vnuci na to asi nezapomenou. S kluky jsme navštívili i Hřensko, využili labského přívozu v Dolním Žlebu, tam je u cyklostezky velmi dobrá restaurace a skončili jsme v děčínském aquaparku. A samozřejmě, jako ústecký patriot, byli jsme v ZOO, jeli lanovkou na Větruši a byli se koupat u nového jezera Milada. Nejen já, ale i moje vnoučata, máme rádi náš kraj.

Petr Brázda

 

Několik málo informací z Okresní konference konané dne 12. prosince 2015

Image​​​

 

V Ústí zasedala vláda ČR- slibem nezarmoutíš

V druhé polovině října přijela do krajského města, které s potýká s nejvyšší nezaměstnaností ze statutárních měst, ve kterém je  6 vyloučených lokalit, v krajském městě, které čeká na velkého investora a už třicet let, zatím marně, volá po dokončení dálnice, která by mohla výrazně ovlivnit zájem potenciálních investorů o vybudování potřebné infrastruktury, která by snížila procento nezaměstnaných nejen ve městě, ale i v kraji. V kraji kde je druhá nejvyšší nezaměstnanost v republice, nejnižší vzdělanost  a v kraji, který čeká na zásadní rozhodnutí, o prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Jde tady o ohrožení zhruba dalších čtyř tisíců  pracovních míst na Mostecku. A také v kraji, bez jehož dolů a elektráren by Čechy, Morava a Slezko v zimě mrzly a nesvítily. 

Bohužel k prolomení limitů na velkodole ČSA zatím nedošlo. Prolomení na Bílině bylo dopředu jasné. V Ledvicích vyrostla nová elektrárna a ta bílinské uhlí potřebuje. Slibem nezarmoutíš. Takže dálnice bude„určitě“ nejpozději v prosinci 2016, těžba na dole Bílina bude bez přerušení pokračovat, vyloučené lokality budou postupně řešeny, (je to běh na dlouhou trať), a kraj a město Ústí nad Labem budou přednostně podporovány při získávání významných investorů.

A nejdůležitější zpráva nakonec:

          „ Před volbami bude rozdáno o několik tisíc koblih navíc“,  přednostně v našem kraji.

  Petr Brázda

 

Věříme, že je to změna ve prospěch občanů

Rozhovor s předsedkyní Klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem Květoslavou Čelišovou

Změny ve vedení města byly delší dobu na spadnutí. Co bylo příčinou?

Stávající koalice ANO a Pro! Ústí nedokázala navázat na příznivý vývoj, který nastal v minulém volebním období, kdy došlo k zastavení některých, pro město nevýhodných, aktivit. V průběhu minulého volebního období došlo k změně koalice, kdy do opozice odešla ODS a část TOP 09. Město vedla ČSSD, s uskupením Ústečané a naši zastupitelé na tuto změnu reagovali tak, že podporovali takové změny, které byly v souladu s naším volebním programem. Došlo k mnohem vstřícnějšímu jednání s lídrem koalice, materiály se projednávaly v našem klubu předem a připomínky byly vedením města respektovány. Město začalo hospodařit tak, že dokázalo na mnohých akcích ušetřit.

Květoslava Čelišová​​​

Podzimní volební kampaň byla silně ovlivněna kauzou Činoherního studia. Tato historicky velmi významná kulturní instituce byla městem výrazně podporována, ale ukázalo se, že tato podpora musí mít poněkud jiný, právně průhlednější rámec. Proto byl vyhlášen dotační titul, do kterého se mělo přihlásit i Činoherní studio. Bohužel, vedení divadelní scény na tento krok města nereflektovalo a zahájilo masívní kampaň, místy nevybíravou, která vyvrcholila vznikem nového, soukromého subjektu. Vzniklo divadlo Činoherák, jehož členové a příznivci založili i hnutí Pro! Ústí, se kterým šli do podzimních komunálních voleb. Popravdě řečeno, tato kampaň byla velmi úspěšná. Pro! Ústí získalo osm mandátů z 37. Tomuto úspěchu pomohla i skutečnost, že velká část voličů volit nešla.

S dvanácti mandáty ANO pak vznikla koalice, která měla sice plno nápadů, záměrů a přání, ale téměř žádnou zkušenost s vedením města. Navíc nevybíravá kampaň pokračovala, opozice byla ignorována a první kroky směřovaly k výměně ředitelů příspěvkových organizací, kam byli dosazování lidé loajální koalici. Některé hlavní body volebního programu byly redukovány na jediný, a to na podporu subjektu Činoherák. Postupně se objevovaly akce, které potřebovaly kvalifikovaně řešit, priority byly zanedbávány a nahrazovány, z pohledu potřeb města, aktivitami nepodstatnými. Vedení nebylo schopno připravit zásadní materiály, například dodnes není schválen jednací řád zastupitelstva, podkladové materiály do jednání zastupitelstva byly nedostatečné, některé kroky koalice byly právně nepřijatelné (například způsob financování společnosti Činoherák), objevily se i některé aféry, diskriminující členy vedení města, koalice byla proto nejednotná. Postupně odstoupili dva z členů rady, kteří byli nominováni hnutím Pro! Ústí. Změna proto byla nutná, protože stávající stav ohrožoval město, jeho hospodaření a další rozvoj.

Kdo po jednání červnového zastupitelstva bude město řídit?

Vítěz voleb ANO se ujme vedení města v poněkud oslabeném složení, protože část jejich zastupitelů nesouhlasí se změnou. V koalici bude se dvěma zastupiteli UFO (Ústecké fórum občanů). Podporu budou hledat u dosavadní opozice (ČSSD, KSČM, ODS) zatím s výjimkou TOP 09. Opozici »posílí« i Pro! Ústí. Jak se k nové situaci právě tento subjekt postaví, to se časem uvidí. Je za pět minut dvanáct, aby se podařilo město vyvést ze stavu, který škodil občanům a neumožňoval příznivý rozvoj města.

Znamená to tedy, že město bude mít menšinovou vládu? Neucházeli jste se o přímou koaliční spolupráci?

Ano dá se to tak říci, vznikla menšinová koalice, předpokládáme, že vedení právě proto změní dosavadní styl a bude muset výrazně spolupracovat se všemi subjekty tedy i s opozicí. Předpokládá to pravidelné porady s vedením zastupitelských klubů, precizní přípravu materiálů do jednání rady a zastupitelstva a zapojení zastupitelů do poradních orgánů. Pokud jde o naši přímou účast ve vedení města, tuto záležitost jsme zvažovali. Pravda, v kraji, kde máme hejtmana, a v mnohých městech se na vedení podílíme, by to byl možný krok. Ovšem v samotném krajském městě je situace poněkud méně příznivá. Dohodli jsme se, že pomůžeme tam, kde bude pomoc potřebná, kde to nebude v rozporu s naším volebním programem, ale že nelpíme na postech. Byla bych ráda, kdyby přestal konfrontační stav nejen při jednání zastupitelstva, ale i mimo jednání, kdyby kritickou situaci pochopili i zástupci tisku a dalších médií, kdyby přestaly neopodstatněné útoky a město mohlo v klidnějším prostředí začít sloužit obyvatelům. Problémů k řešení je tady na několik let. Věříme, že tato změna je změnou ve prospěch občanů města Ústí nad Labem.

Petr BRÁZDA

 

V ústeckých městských sadech proběhla  pietní akce na počest padlým osvoboditelům

 Zúčastnila se i delegace OV KSČM vedená Pavlem Vodseďálkem.

pietní akce​​​pietní akce​​​pietní akce​​​

TEREZÍN 2015

Byli jsme i letos v Terezíně uctít památku těch, kteří se v květnu 1945 osvobození nedožili. Vzpomněli jsme také na poslední popravené, mladé členy odbojové skupiny Předvoj.

Studenti, mladí zástupci inteligence, byli zavraždění , v předvečer konce války, 2.května 1945.

2.5.2015 Petr Brázda

terezín​​​​terezín​​​​

Letošní první máj v Ústí nad Labem

Když ráno pořadatelé připravovali  v ústeckých Městských sadech pódium pro letošní oslavu Svátku práce, pořádanou OVKSČM, zmokli na kost. Přesto už před devátou hodinou začali chodit první účastníci. A v devět, s prvním tónem skupiny Old Boys, pršet přestalo. A za pár minut už to zase byl ten známý, slunečný, ústecký - První máj. První máj se vším co k němu patří, s balónky, cukrovou vatou, perníky, skákacím hradem a soutěžemi pro děti, ale i s Haló novinami, Májovým Severem nebo pivem za dvacku a klobásou pro ty starší. Letos si mladí členové strany prosadili změnu, a tak tradiční dechovku vystřídal jiný hudební repertoár. A mám za to, že úspěšně. Pořadatelé odhadují, že v průběhu celého slavnostního dopoledne našlo cestu na oslavu Svátku práce kolem 5 000 ústečanů.

V úvodu oficiální části oslavy, předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek a delegace OV KSČM, položila květiny k pomníku Rudoarmějců.

Hlavní projev přednesla poslankyně PSP ČR Gábina Hubáčková, která se věnovala hodnocení politiky na české a mezinárodní scéně. Upozornila, že se svět 70 let po skončení druhé světové války dostal do situace, kdy válečný konflikt opět hrozí. A jeho důsledky by byly strašlivé. Odpověděla i na otázku, kdo za touto hrozbou stojí. Je to ten, kdo rozdmýchal boje na Balkáně, Kavkazu, nebo Ukrajině, ten, kdo změnil Postupimské dohody a posunul hranice západu do bezprostřední blízkosti Ruské federace. Připomenula také snahy některých politiků změnit obraz dějin při osvobození naší vlasti. Žije však ještě dost pamětníků, kteří by to neměli dopustit.

K situaci v samotném městě hovořila PaedDr. Květoslava Čelišová,  předsedkyně klubu zastupitelů v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Ta situaci v zastupitelstvu města, kde se sešla dvě nová uskupení, označila za tragedii. Zastupitelstvo je, díky nepřipravenosti některých členů vedení,  neakceschopné, někteří členové rady bezradní, hledají vinu na úřednících. Městu hrozí další korekce, a to při zadlužení z období vlády pravice, které město musí splácet až nyní,  by ochromilo chod města a jeho příspěvkových organizací. Navíc je potřeba připravovat financování akcí v novém programovém období. V závěru vyslovila přesvědčení, že se v příštích volbách ústečtí voliči nenechají nachytat na hezká slova a plný koš nesplnitelných slibů.

Slunečný první máj pak pokračoval až do odpoledne.

1.5.2015   Petr Brázda

foto: Jiří Capljuk

první máj​​​​ první máj​​​​

 první máj​​​​ první máj​​​​

 

 

MÁJOVÝ SEVER

 

KAŽDÝ MUSÍ MÍT PRÁVO NA PRÁCI

Vážení spoluobčané,

scházíme se dnes, tradičně první májový den, abychom společně oslavili Svátek práce. Ze všeho nejdřív mi dovolte, abych Vám všem k tomuto svátku popřála mnoho sil, zdraví a životního optimismu.                                                                                                                                       

První máj byl a znovu se stává nejen oslavou lidí práce, ale je také příležitostí k protestu. Protestu proti tomu, že práce se znovu stala nedoceněným zbožím, a že se jí nedostává na všechny. To, že za práci nedostáváme adekvátní mzdu, je vina zaměstnavatele, ale i odborů. Odborů, které ztratily svoji revolučnost a nedostatečně bojují za práva lidí a je to vina zaměstnavatele, který se snaží, aby jeho zisk byl co největší.

Hodně z nás je v seniorském věku, a tak můžete posoudit, zda důchod, na který jste si celou svou pracovní kariéru přispívali, umožňuje žít plnohodnotný život.

Někteří potřebují zvýšenou lékařskou péči, a ti také mohou vyprávět, kolik je tato péče stojí. Velkou hrozbou je vysoká zadluženost rodin, stoupající kriminalita, rostoucí ceny potravin, bytů a bydlení. A náklady na vzdělání? Mohla bych pokračovat výčtem dalších záporů, které provázejí naší současnost. Dovolte mi ale, říci ještě několik slov k situaci v našem městě po loňských volbách.

V posledních dvou létech jsme na našem májovém shromáždění kladně hodnotili změny, které se udály ve vedení našeho města. Město se začalo vzpamatovávat a dostávalo se postupně z dluhové pasti, kterou nastražilo předešlé pravicové vedení. Samozřejmě, že odpůrci nelenili a, bohužel, připravili se na komunální volby dokonale. Ústeckou tradicí se stává, že velká většina ústečanů se rozhodla svobodně nevolit a volby ignoruje. A tak se stalo, že do vedení města se dostal i subjekt, jehož jedinou kvalifikací bylo bořit, rozbíjet a vyvolávat aféry.  Podle toho dnes vedení města vypadá.  Je nekompetentní, nevěnuje se zásadním otázkám, nedovede čelit hrozbám, které na město spadly, především v oblasti hospodaření, jako jsou neplacené dluhy, nová a nová penále, ale i neschopnost splácet dohodnuté platby. Politické klima v zastupitelstvu města je konfrontační, vzájemné vztahy mezi zastupiteli velmi špatné. Chybí komunikace mezi vedením a opozicí. Obávám se, že pokud tento stav bude delší dobu přetrvávat, město se z této situace bude jen těžko dostávat.

Přesto přeze všechno užijme si dnešní svátek,  a slibme si, že příští volby se už nenecháme napálit. Přeji Vám ještě jednou krásný první máj, zdraví a také hodně té lásky, která k máji patří.

PaedDr. Květoslava Čelišová,

předsedkyně klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu města Ústí n.L.

 

Jak dál v Ústí nad Labem

Zamyšlení nad volebním programem ústeckých komunistů

Komunistická strana Čech a Moravy usiluje o nahrazení současného politického systému novou, pokrokovější společensko-ekonomickou formací. Takovou společenskou formací je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a život v míru.

KSČM v zastupitelstvu Města Ústí nad Labem má po volbách v roce 2014 pět zastupitelů. Bohužel nízká účast voličů, masívní, silně negativistická volební kampaň a kampaň plná slibů subjektu PRO Ústí a z dnešního pohledu nepochopitelná preference voličů subjektu ANO 2009, způsobily, že ve městě „vládnou“ lidé, kteří mají jen minimum zkušeností z politické práce a lidé téměř bez zkušeností s řízením města. Naši zastupitelé jsou v opozici. Podobná situace je i na obvodech. Přesto snahou zastupitelů KSČM je, splnění co největšího počtu aktivit, které si stanovili ve svém volebním programu.

V nastávajícím volebním období budou zastupitelé KSČM pokračovat v transparentním ovlivňování řízení města. Budou prosazovat rozpočet, který si město může dovolit a projekty, které při zachování této podmínky budou účelné.Je třeba zdůraznit, že právě v předešlém volebním období byl zastaven stav, kdy město investovalo podle potřeb vybraných firem.V předešlém volebním období patřili naši zastupitelé k těm, kteří pomohli eliminovat vliv politiků, kteří více než na prospěch obyvatel města, hleděli na jiné, mnohdy individualistické zaměření aktivit města. Město utrácelo a některé aktivity a projekty sklízely oprávněnou kritiku občanů. Výsledkem je zadlužení, nedostatečný prostor pro realizaci takových aktivit, které zlepší život ve městě a budou sloužit naprosté většině obyvatel.

Připomeňme si naše záměry v některých oblastech života v našem městě.

BYDLENÍ

Základní lidskou potřebou je potřeba bezpečného a důstojného bydlení.  Město potřebuje ke svému dalšímu rozvoji realizovat celou řadu opatření k uspokojování této základní potřeby části obyvatel. Systém soukromých ubytoven není, v mnoha případech, optimální a neslouží jen k uspokojování potřeb lidí, ale mnohdy  jede jen o zisk vlastníka.

Ukazuje se, že je třeba podpořit výstavbu startovních a sociálních bytů, stejně jako malometrážních bytů pro starší občany. Při výstavbě nebo rekonstrukci je třeba myslet i na handicapované občany a budoucí klienty domovů seniorů. Nájemné v těchto bytech a zařízeních musí odpovídat finančním možnostem těchto skupin obyvatel. Město musí vytvořit podmínky k ubytování bezdomovců.

BEZPEČNOST

Prosazujeme, aby byly dodržovány normy veřejného pořádku, aby v lokalitách, kde existuje hrozba jeho  narušování byla přijata taková opatření, která narušování zamezí.      

Městská policie má především sloužit jako pomocný orgán pro občany. Represe je až na druhém místě. Jejím úkolem je dohlížet na pořádek, dodržování norem řádného chování a preventivně působit proti přestupkům jako je vandalství, krádeže, narušování soužití a dohled proti původcům nepořádku. Městská policie bude muset zjednat pořádek v tzv. vyloučených lokalitách a zvýšit dozor u sběren surovin. Podle potřeby i za cenu režimu trvalého dozoru.

Budeme sledovat úroveň složek záchranného systému a podle potřeby budeme prosazovat jejich podporu.

Budeme podporovat dobudování protipovodňové ochrany města. Sem patří i podpora výstavby labského stupně v oblasti Děčína nebo Malého Března.

EKONOMICKÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST

Stejně vážně je třeba se zamyslet na vytvoření nových pracovních příležitostí pro obyvatele s nižším vzděláním, usilovat o zlepšení aktivit Úřadu práce v oblasti rekvalifikace nezaměstnaných, zaměstnávání lidí ve vyšším věku a vytváření podmínek pro absolventy škol.Je třeba vážně se zamyslet na dalším rozvoji průmyslové infrastruktury. Ta by měla být zaměřena na činnosti s vysokou přidanou hodnotou, měla by být bezpečná a ekologicky přijatelná. slabé firmy nejsou schopny podporovat kulturu, školství, sport. Proto je ve městě jedna z nejvyšších hodnot nezaměstnanosti v zemi, Zanikla celá řada tradičních firem a firmy nově vytvořené nejsou schopny tento úbytek nahradit. Město Ústí nad Labem v posledním období rezignovalo v podstatě na svůj rozvoj.

Podpoříme malé a střední podnikání např. podporou vzniku podnikatelského inkubátoru nebo otevřením veřejných zakázek pro menší podnikatele.

Budeme hledat další možnosti k zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných služeb.

Podporujeme družstevní sektor.

Ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají získáváním investorů pro různé lokality, budeme hledat možnosti dalšího rozšíření průmyslových zón ve městě s cílem získat další pracovní místa.

DOPRAVA

Budeme podporovat zachování trolejbusové trakce a její doplnění novými, moderními vozidly. Dohlédneme na stav silnic a ulic, na optimální dobu oprav, nadále budeme podporovat rozšiřování počtu míst k parkování, zasadíme se o  výstavbu parkoviště u ZOO. V novém řešení územního plánu navrhneme vyhlášení nové, účelné soutěže na řešení dopravní situace ve městě, zařazení řešení dopravní situace s návazností na cyklistickou stezku a další potřebná opatření v dopravě (např. změna režimu na jednosměrné ulice).Budeme hledat způsob jak vyřešit situaci po likvidaci autobusového nádraží.Podpoříme úsilí Ústeckého kraje o zavedení integrovaného systému dopravy.

Město je bytostně závislé na dostavbě dálnice D8, proto budeme apelovat na její zprovoznění v co nejbližším termínu.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Je nezbytně potřebné zajistit, aby se s penězi, které na daních odvedeme, začalo zacházet hospodárně. Že to jde i v našem městě dokázalo minulé vedení, které s rozpočtem města zacházelo s přebytkem.

Napříště je třeba u každé veřejné zakázky provést vlastní kalkulaci, která ukáže jaká je její reálná cena. Pokud firmy nabídnou cenu výrazně vyšší, je třeba zakázku zrušit. Nejnižší cena v takovémto případě je sice podle zákona v pořádku, ovšem neznamená to, že jde o cenu nízkou.

Do přípravy investic musí být zapojeni občané. Nelze vynakládat velké peníze na studie a projekty o kterých se později zjistí, že je obyvatelé vůbec nepotřebují.

Například více než dvacetileté zanedbávání stavu některých školských zařízení bude v důsledku město stát podstatně větší finance, než kdyby se opravy prováděly průběžně.Pro jednotlivá odvětví městské politiky je třeba zpracovat realistické koncepce a strategie.

Audit nesmí být podkladem k alibistickému konstatování dobrého stavu. Je třeba zavést účinnou vnitřní kontrolu.

Pokud bude nutné zadat zpracování projektu a žádosti specializované firmě, bude potřeba smluvně dohodnout zaplacení až v případě úspěšného schválení projektu.Je třeba posílit odbor, který bude mít na starosti vyhledávání dotačních titulů a přípravu žádostí z krajských, státních a evropských dotací a fondů.

KULTURA NENÍ JEN ČINOHERÁK - SPORT NESMÍ BÝT POPELKOU

Město musí podporovat širokou škálu kulturních aktivit, podpora musí být vyvážená a musí vycházet z požadavků obyvatel. Podporované kulturní subjekty by se měly podílet na vytváření kulturního klimatu ve městě, měly by přispět k rozšíření nebo obnovení některých tradičních akcí, do kterých se zapojí obyvatelé města.

Stejně jako v podpoře kultury musí město sehrát rozhodující roli v podpoře sportu a turistiky. Vzhledem k malému počtu možných donátorů, je finanční příspěvek do sportu nezbytností. Máme ve městě celou řadu vrcholových sportovních odvětví, pro jejichž činnost je potřeba vytvořit příznivé podmínky. Stejnou váhu však je třeba věnovat podpoře dětského, mládežnického a nevýkonnostního sportu.

To je jen část našeho volebního programu, který se naši zastupitelé města a obvodů snaží naplňovat. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se město stalo opravdovou metropolí našeho kraje, kde se lidem bude dobře žít.

Pavel Vodseďálek , předseda OV KSČM Ústí n.L.

krajina​​​​