Aktuality

 

V zastupitelstvu města se dějí věci.

V našem městě se v poslední době dějí věci. Jednak tu byl na návštěvě prezident republiky a jednak pronajímatelka, zřejmě jako reakci na opatření města v problémových oblastech, zavírá dvě ubytovny nabité obyvateli.  Zdánlivě se obě události města příliš netýkají, pana prezidenta hostí hejtman, ubytovny jsou soukromá záležitost. Ovšem 242 lidí musí hledat jiné ubytování. Město byty nemá, většina bytového fondu byla rozprodána. Ukazuje se, jak neprozřetelní byli privatizátoři nebo spíše, že rozhodnutí prodat celé bloky firmám, které slibovaly hory s horáky, byla velká lumpárna. Podívejte se například, jak vypadá moderní bytový fond a občanská vybavenost, včetně okolí, na nynější Masarykově ulici. Lepší to není ani s domy v Předlicích, Na Nivách a jinde.

 Ale sociální pracovnice z magistrátu a z obvodních radnic zabodovaly a všem, kteří projevili zájem hledat nové bydlení, s ubytováním pomohly. Bohužel členové některých neziskových organizací, které mají v gesci práci s lidmi se sociálními problémy, nejenže nepřiložili ruku k dílu, ale navíc pořádali demonstrace a „kulturní akce“.

Pan prezident celou záležitost s ubytovnami správně ohodnotil, když vyzval, aby klienti ubytoven začali konečně pracovat.

Předposlední zasedání magistrátního zastupitelstva proběhlo, podobně jako zastupitelstva předešlá. Opozice „házela vidle“ téměř do všech projednávaných bodů. Nejvíce zamrzelo, že neprošla koupě bývalého rektorátu UJEP (KPŠ) na Severní Terase. Město tady chtělo vybudovat penzion pro seniory a případně několik startovacích bytů pro mladé rodiny. Je nepochopitelné, že pro tento záměr nehlasovala starostka obvodu. Podobně dopadl i bytový dům v ulici 1. Máje v Krásném Březně, který obývá, v 15 bytech, nezjištěný počet, sociálně slabých obyvatel. Město tento „Dům hrůzy“ chtělo vykoupit, opravit a řádně spravovat.  Starostka neštěmického obvodu, svým vystoupením, bohužel, věci nepomohla. I tady „zvítězili“ zastupitelé z opozice, kteří pro tento bod nezvedli ruku.

Stejně dopadl i delší dobu připravovaný odkup vaňovského přístavu. Zatím z koupě sešlo, když opoziční zastupitelé předložili některé sporné argumenty a obvinění. Nechali si své připomínky až na zasedání, nesnažili se o projednání v předsihu. Bohužel obyvatelé Vaňova a okolí, kteří léta trpěli objížďkou za nedodělanou dálnici, nebudou mít klid ani teď, protože hrozba vybudování frekventovaného překladiště nebyla zažehnána.

Problémem tohoto města je fakt, že vedení městských obvodů s magistrátem, až na výjimky, nespolupracuje.  Tak snad až podzimní volby pomohou. Ukázalo se, že Ústí nepotřebuje vizionáře, aktivisty a snílky, ale lidi se zkušenostmi v komunální práci, patrioty a zastupitele, kteří jsou schopni potlačit stranické a osobní zájmy a společně pracovat pro lidi z našeho města. Pak se snad podaří uskutečnit i vize a sny.

Přijďte k volbám a apelujte na své okolí, aby nedošlo ke stejnému omylu, který nastal ve volbách předešlých, když lidé dali hlasy naprosto neznámým uskupením s lákavými, ale neuskutečnitelnými programy.

PaedDr. Petr Brázda, zastupitel města (v Ústí nad Labem 27.6.2018)

V sobotu 24. února 2018 proběhla Krajská konference KSČM

V Ústí nad Labem se v sobotu konala Krajská konference KSČM, za účasti 36 delegátů z celého kraje což bylo 100%, 9ti hostů mezi kterými byl místopředseda ÚV KSČM Josef Skála a předsedkyně ÚRoK ÚV KSČM Helena Vrzalová.

Samozřejmě nechyběli, poslankyně PS PČR Hana Aulická - Jírovcová, senátor PČR Václav Homolka a poslanec EP Jaromír Kohlíček.

Tato konference projednala a schválila zprávu o činnosti a dalších úkolech Ústeckého KV KSČM, zprávu o hospodaření KV KSČM za rok 2017, zprávu o činnosti KRK a KRoK, potvrdila členy KV KSČM zvolené na okresních konferencích a kandidáty pro volby do Senátu ve volebních obvodech Chomutov, Litoměřice a Teplice. Zvolila předsedu a členy KRK KV KSČM a KRoK KV KSČM.

Předsedou KV KSČM byl opět zvolen Oldřich Bubeníček.

Další personální návrhy budou projednány a schváleny na zasedání KV KSČM: člena VV ÚV KSČM za Ústecký kraj, VV KV KSČM, další místopředsedové KV KSČM, člen ÚVŠ ÚV KSČM zástupce za náš Ústecký krajský.

V diskusi celkem vystoupilo 9 delegátů krajské konference KSČM, kteří se zaměřili na budoucí úkoly KSČM, na současnou situaci v KSČM před X. sjezdem KSČM, k aktuální politické situace v současném období, přípravou akcí a voleb souvisejících z komunálních voleb v celém kraji. Také vystoupili oba hosté z delegace ÚV KSČM, kteří hovořili o současné situaci před X. sjezdem KSČM a k činnosti ÚRoK KSČM. Krajská konference KSČM vzala na vědomí všechny kádrové návrhy do vedení KSČM, které byli schválené na okresních konferencích KSČM.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem

 

Okresní konference KSČM v Ústí nad Labem

V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v krajském městě okresní konference KSČM.

Třicet sedm delegátů v úvodu přivítalo hosty. Mezi nimi Petra Šimůnka, 1. místopředsedu ÚV KSČM a čestnou předsedkyni Levicových klubů žen a členkou Rady města Ústí nad Labem Květoslavu Čelišovou.

Ve zprávě o činnosti okresní organizace se předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek zaměřil především na aktivizaci práce členů pléna OV a mladších členů strany.  Jde totiž o to, aby strana začala permanentně pracovat na získávání příznivců, protože přirozený úbytek členské základny se nedaří plně nahrazovat novými členy. Ostře odsoudil pokusy o vnitřní rozpory ve straně, ventilované přes sdělovací prostředky nebo sociální sítě.  Jistě kritika patří k metodám práce ve straně, nesmí však pokračovat tak, aby mohla být zneužita odpůrci strany, tedy mimo stranická jednání. Bohužel poslední volby do PS PČR se staly příležitostí pro některé členy k zveřejňování nemístné kritiky na sociálních sítích, přestože objektivní rozbor příčin nebyl zatím stanoven.  Vyjádřil se i k volbě prezidenta a podpořil kandidaturu Miloše Zemana. Ocenil dvacetiletou práci předsedy rozhodčí komise Václava Nováka.

Navrhl, aby byla konferencí vyslovena podpora Vojtěchovi Filipovi a Petru Šimůnkovi, podpora oběma byla delegáty konference schválena.

V diskuzi zaujal příspěvek, který přednesla PaedDr. Květoslava Čelišová, která v současnosti zastává funkci členky Rady Statutárního města Ústí nad Labem. Seznámila delegáty se stavem v městském zastupitelstvu, kde velmi negativní roli sehrávají poražení příznivci původního vedení, které bylo nahrazeno, když už tak zadluženému městu, hrozily další sankce, především za nedostatečnou agendu v dotačních titulech. Apelovala členy strany, aby věděli a šířili, že díky zastupitelům naší strany se podařila celá řada užitečných akcí pro občany města, například zrušení poplatku za odpad, vytvoření nového klubu důchodců, který je seniory v hojném počtu využíván při pravidelných akcích v domě kultury, kultivace květinové výzdoby a zeleně, ale i zvýšení rozpočtu školám a zařízením poskytujícím sociální služby.                                                                                                                  

Soudružka Čelišová se vyjádřila i k situaci na ÚV. Je potřeba vytvořit atmosféru, která tady byla v době ohrožení samotné existence strany. Tehdy jsme se „drželi za ruce“, byli jednotní a pomáhali jsme si. Vyslovila i názor, že by stávající předseda měl pokračovat ve své funkci. Odvedl toho hodně a výsledek voleb nemůže být svalován na něj. Stejně tak vyslovila názor, že stávající prezident, převyšuje další kandidáty.  Ocenila i práci mladých členů strany, kteří zastávají zastupitelské funkce a vyslovila přání výrazněji je pověřovat zodpovědnými úkoly a funkcemi.  Ostatně dva mladé členy pak konference delegovala na X. sjezd KSČM.

Petr Šimůnek v úvodu připomenul, jak neobjektivní oficiální propaganda zkresluje dějiny, zamlčuje fakta. „Měli jsme byty, vysokou úroveň bezplatného zdravotnictví a školství na přední světové úrovni“, přesto jsou dnes tyto skutečnosti zamlčovány, zmínil i negativní formy volební agitace, které používají volební štáby některých subjektů. Bohužel „sebevražda“ sociálních demokratů s odvoláním Babiše, měla vliv i na ztrátu voličů naší strany. Akce lithium přišla z naší strany pozdě. Na sjezdu strany je třeba stanovit vizi, kam chce KSČM jít. Jsme stále nejsilnější stranou, ale s klesající tendencí, je třeba najít témata, která osloví příznivce. Měli bychom být na čele levice.  Soudruh Šimůnek dále hovořil o dopadech špatných volebních výsledků na ekonomiku strany.  Propad financí za mandáty povede ke snížení mzdových nákladů jak na ÚV, tak na OV, připravuje se reorganizace. Futura bude muset hledat jiné zdroje na financování, dotace z centra nebudou. Objevují se ale i dobré příklady, vznikají nové organizace strany při nemocnicích nebo podnicích.  Pokud jde o některé zásadní postoje strany. Samozřejmě přetrvává nesmiřitelný odpor k církevním restitucím, vydaly se například i kulturní památky, o které, stát bude i nadále pečovat, armáda musí být přeorientována na pomoc při zajišťování bezpečnosti, ne NATO, je třeba se připravit na další pohyb běženců z míst, kde je hlad.  Smiřování se sudetoněmeckými institucemi na vládní úrovni, především z iniciativy KDU-ČSL  je krajně nevhodné.                                                                         

 V závěru informoval o problémech se zákonem o hospodaření politických stran a upozornil na další, připravovaný zákon o ochraně osobních dat. Tyto a podobné zákony jsou zřejmě připravovány k tomu, aby komplikovaly práci stran a dalších subjektů a možná vedly i k likvidaci. Tady budou muset více působit naši poslanci.

 V diskusi dále vystoupil i JUDr. Jan Michalec, který ocenil, že zpráva OV hledá a nabízí především způsoby jak zlepšit práci, která povede k dobrým výsledkům ve volbách. Babiš na rozdíl od jiných, nejdříve zbohatnul a teprve potom vstupuje do politiky, lidé zřejmě oceňují jeho proklamované záměry.  V kraji vládneme a stejně jako je správný směr, založení krajského dopravního podniku, měla by se do příspěvkové organizace transformovat i Krajská zdravotní, a.s. U akciové společnosti totiž hrozí, že pokud dojde k jinému výsledku voleb, může dojít k postupnému prodeji. Měli bychom slyšet jména, Vojtěch Filip vede správně povolební taktiku.

V diskuzi pak upozornil na nutnost urychleně uplatňovat nové směry v komunikaci (tiskový mluvčí), internet, sociální sítě s. Třešňák. O tom že předseda musí stranu sjednocovat a v našem jednání musíme ctít a prosazovat většinový názor hovořil s. Buldra. A protože na naprosto neuspokojivou situaci lidí bez domova, invalidů a dalších skupin nereaguje vláda, měli bychom nabádat k řešení, vystoupil s. Brož.  V diskuzi pak poděkovala Gabriela Hubáčková za podporu při volbách do PS PČR. Její práce pro stranu i nadále trvá, přestože parlament po sedmi létech opouští.

Konference zvolila předsedou OV Pavla Vodseďálka, delegáty sjezdu jsou, spolu s předsedou OV, Martin Trnovec a Jan Janeček.                                                                                          Petr Brázda, tiskový mluvčí OV KSČM Ústí nad Labem

 

VOLBY DO PS PČR 2017

 

Strana

Procento hlasů 2017

Mandáty 2009

ANO

29,64

78

ODS

11,32

25

PIRÁTI

10,79

22

SPD

10,64

22

KSČM

7,76

15

ČSSD

7,27

15

KDU-ČSL

5,80

10

TOP 09

5,31

7

STAN

5,18

6

Výsledky za okres Ústí nad Labem

 

Pořadí  strany

Platní hlasy celkem

%

1. ANO

17994

36,45

2. SPD

6.096

12,35

3.ODS

4.681

9,48

4. PIRÁTI

4.529

9,17

5. KSČM

4.425

8,96

6. ČSSD

3.025

6,12

7. TOP 09

2.155

4,36

Image

Litoměřický odborný seminář - 30. 9. 2017

30. 9. 2017

Kdy: 30. září od 9:30 hod v KD Hrad Litoměřice.

Image

VIDEOPOZVÁNKA

https://www.youtube.com/watch?v=ptcYHHa_km4&feature=youtu.be

Pietní akt v Terezíně

Na Národním hřbitově v Terezíně se o víkendu konalo tradiční pietní shromáždění, kterým byly uctěny oběti druhé světové války, zmařené životy padlých i umučených v koncentračních táborech.

Tato významná akce pořádaná Ústeckým KV KSČM, Levicovými kluby žen a Kluby českého pohraničí proběhla pod záštitou ÚV KSČM. Po zdravici předsedy ÚV KSČM a místopředsedy PSP ČR Vojtěch Filipa vystoupila s hlavním projevem poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová.

»Dnešní doba, která je poznamenána velkými změnami v geopolitickém uspořádání světa a zejména Evropy, znovu podněcuje snahy části historiků, politiků i publicistů k falzifikaci námi prožitých dějin, ke svévolnému výkladu příčin, průběhu i výsledků druhé světové války. Té války, v jejímž důsledku padli na poli cti i hrdinové z Terezína,« upozornila dále poslankyně.»Zdálo se, že poučení z druhé světové války jsou dostatečná. Za více než 70 let zjišťujeme, že svět na počátku 21. století je nadále zatížený neschopností lidských společenství hledat cesty k vzájemnému porozumění a solidaritě. Ve světě se znovu válčí, umírají civilisté, ženy, děti,« připomněla Aulická Jírovcová. 

KSČM válku trvale odmítá

»Z tohoto místa chci zdůraznit, že KSČM je z parlamentních stran jediná, která trvale odmítá válku jako způsob řešení mezinárodních vztahů v novém století! Jsme přesvědčeni, že tento svět nemá jinou alternativu své další existence než v nastolení nových, mírových vztahů mezi kontinenty, státy, národy, ale i mezi lidmi. Lidmi různé barvy pleti, politických ideálů, různých zájmů, různého společenského postavení, různého přesvědčení, vyznání i víry. KSČM ctí a plně respektuje v zájmu míru mezinárodní právo,« konstatovala v projevu Aulická Jírovcová.

Vzpomínka na Předvoj

 Martina Zigmundová. Pietní akt je vždy ukončen na popravišti v Malé pevnosti, kde je vzdána pocta posledním popraveným před příchodem svobody, členům ze skupiny Předvoj. Tuto tragickou událost, bestiální mstu umírající hydry fašismu, připomenul poslanec Josef Šenfeld.Čest rudé vlajce. Verše přednesla poslankyně PSP ČR a krajská předsedkyně LKŽ Gabriela Hubáčková. V recitaci ji pak vystřídala s básní S. K. Neumanna VltavaÚčastníci shromáždění položili věnce a květiny u hlavních pylonů a členky LKŽ pak květiny na epitafní desky za zvuků Smetanovy symfonické básně 

Řada významných hostů

Pietní akce se zúčastnila řada významných hostů, kromě jmenovaných hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, europoslanec Jaromír Kohlíček, poslankyně Miloslava Vostrá, Marta Semelová a poslanec Stanislav Grospič, senátor Václav Homolka. Dále náměstek hejtmana Stanislav Rybák a radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová, Radek Belej a Ladislav Drlý. Nechyběla ani předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková či starostka města Terezín Hana Rožcová. Ze zahraničních delegací byli přítomni zástupci Ruské federace, Běloruska, Kazašské republiky, Kubánské republiky, Číny, Vietnamu, KLDR a akci přijeli podpořit také zástupci německé Die Linke z Braniborska, Zschopau a Pirny.

Soňa GROCHALOVÁ (převzato z HaNo)

ImageImageImage

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto Jirka Capljuk)

 

První máj v Ústí nad Labem

Prvomájová oslava v ústeckých Městských sadech i letos přilákala  velké množství účastníků. Tentokráte dokonce rekordní počet. Předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek tak mohl přivítat a představit  naše kandidáty do podzimních parlamentních voleb, více než čtyřem tisícům příznivců, i těm, kteří prostě přišli oslavit svátek práce. 

V hlavním projevu, poslankyně PS PČR a stínová ministrině školství Gabriela Hubáčková, promluvila o práci poslaneckého  klubu  v parlamentu, o tom, jak je těžké prosazovat nové zákony, které připravují právě poslanci KSČM.  Hovořila i o velmi nebezpečné mezinárodní situaci a špatné politice EU při zvládání přílivu migrantů. Naše strana přichází s iniciativou na uskutečnění referenda k vystoupení z NATO.  Gabriela Hubáčková je v našem okrese vedoucí kandidátkou do podzimních parlamentních voleb.

Tradičně promluvila i PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně okresního  klubu zastupitelů  za KSČM. Její projev  byl zaměřen na situaci v ústeckém zastupitelstvu. To několik měsíců nebylo schopno dovolit jednoho člena  do rady. V prosinci se radní stala právě doktorka Čelišová, díky konsenzu napříč zastupitelstvem. Situace v zastupitelstvu i nadále není dobrá. Část zastupitelů hájí především své , převážně jednostranně zaměřené zájmy, nereaguje na návrhy ke spolupráci a blokuje i potřebné materiály.

Oslava svátku práce byla zpestřena vystoupením děvčat ze souboru Romano Jasnica a mažoretek a roztleskávaček z Domu dětí a mládeže. Celé dopoledne hrála, už tradičně, skupina OLD BOYS.  Byly v permanenci atrakce a soutěže pro děti, přijeli i motorkáři vetráni. První máj se i letos ve stotisícovém Ústí vydařil.

Petr Brázda

Image​​

Image​​Image​​Image​​

Image​​Image​​Image​​

Image​​

Čekají nás nemalé úkoly v roce 2017 v souvislosti s volbami do PS PČR na 

podzim 2017.

V měsíci říjnu až prosinci 2016 proběhly v naší okresní organizaci „ nominační“ členské schůze, které se zabývaly přípravou kandidátní listiny za náš okres do PS PČR a úkoly, které nás čekají v souvislosti s volbami do PS PČR.

Dne 7. Ledna 2017 od 9,00 hodin v restauraci Domu kultury v Ústí nad Labem se konala okresní „ nominační“ konference, která zhodnotila naši práci za rok 2016, a stanovila  úkoly na rok 2017 pro naší okresní organizaci.

Nejdůležitějším bodem jednání byla volba kandidátů do PS PČR pro krajskou „nominační“ konferenci dne 18.2.2017 za náš okres.

Proběhla volba lídra naší kandidátky  za okres i pro krajskou kandidátkou a to aklamací byla jí zvolena stávající poslankyně parlamentu ČR Gabriela Hubáčková. V tajných volbách bylo určeno pořadí na dalších místech a to takto:

2. František Minárik, 3. Jan Janeček, 4. Miloslav Buldra,  náhradníkem byl zvolen Viktor Malinkovič.

V současné době se připravuje zabezpečení volební kampaně do PS PČR po obsahové stránce, organizační stránce, nutné začít také v ZO KSČM a stranických skupinách zabezpečit obsazení volebních komisí v našem okrese.

Veškeré materiály pro volební kampaň budou zabezpečeny, projednány na zasedáních našeho okresního výboru KSČM a seznámíme s nimi ZO KSČM a stranické skupiny v okrese bez jejichž podpory se neobejdeme.

Čekají nás nelehké úkoly, ale věřím, že spojíme všechny naše síly pro co nejlepší výsledek voleb do PS PČR v naší okresní i krajské organizaci KSČM, abychom obhájili post poslankyně Gabrieli Hubáčkové v naší okresní organizaci.

                      Pavel Vodseďálek

předseda OV KSČM v Ústí nad Labem